О б я с н и т е л н и   б е л е ж к и

Библиографията «Череша» цели да разкрие възможно най-пълно публикациите на научни сътрудници от «Институт по земеделие» - Кюстендил, свързани с темата за черешопроизводството и неговото развитие. Структурирана е в седем основни раздела:  Хабилитационни трудове и дисертации; Книги; Стандарти, патенти и авторски свидетелства; Научни статии на български език; Научни статии на други езици; Научнопопулярни статии; Непубликувани материали.  Всички книги и сборници, стандарти, както и голяма част от периодичните издания са прегледани «de visu» (с малки изключения за тези, които не бяха открити по различни причини – липсващи, недепозирани и др.).

Използвани са каталозите и краеведската картотека на РБ «Ем. Попдимитров» гр. Кюстендил, изданията на ретроспективната и текуща Национална библиография, Интернет за книги и публикации в периодични издания, всички прикнижни и пристатийни библиографии в откритите публикации, както и материалите, предоставени от работещите в института ст.н.с. д-р Венера Тасева, ст.н.с. І ст. д-р Димитър Домозетов, ст.н.с. І ст. д-р Мария Боровинова и ст.н.с. д-р Николай Христов. Използвана е и библиографията към ръкописа «История на овощарството в Кюстендилско» на Боян Виденов, който се съхранява в РИМ - Кюстендил.

Библиографските описания на материалите са съобразени с действащите стандарти: БДС 11682-74 «Описание на специални видове технически издания», БДС 15419-82 «Библиографско описание на книги», БДС 17269-91 Библиографско описание: аналитично описание на съставни части от публикации в книжни материали»; БДС 11452-86 «Съкращения на наименованията на български периодични издания»; БДС 9736-82 «Съкращения на български думи и словосъчетания в библиографското описание на печатните издания».

При малка част от публикациите липсват отделни елементи от описанието (страници) – те са от издания, които въпреки усилията ни, не можахме да прегледаме, но са включени в указателя с оглед на по-голямата му пълнота.

Част от публикациите са анотирани, за да пояснят съдържанието.  Към някои от тях са приложени и Интернет адреси, на които потребителят може да открие пълния текст или резюме на статията.

Издирените, подбрани и проучени материали са систематизирани в следните раздели:

Хабилитационни трудове и дисертации, които изцяло се отнасят по темата.

Книги. В раздела са включени самостоятелно издадените книги по темата  и тези, в които са представени общо костилковите видове.

Стандарти, патенти и авторски свидетелства. Сканираните документи са представени в приложение.

Научни статии на български език. Включени са публикации в списания, сборници и съставни части от книги. Описани  аналитично.

Научни статии на други езици включва доклади и съобщения, публикувани в чужди издания.  Описанията са на оригиналния език.

Научнопопулярни статии включва статии от вестници и списания, предназначени за по-широк читателски кръг.

Публикациите са подредени хронологично, а в една календарна година – азбучно.

Непубликувани материали. Тук са представени доклади от научни конференции и такива, които предстои  да бъдат отпечатани. Материалите са подредени азбучно.

  Справочният апарат съдържа:

Именен показалец, в който са включени всички имена с посочване на авторската отговорност;

Показалец на сортовете, създадени в института;

Показалец на интродуцираните сортове от института;

Показалец на научните статии по заглавия;

Показалец на научнопопулярните статии по заглавия;

Показалец на източниците, в които са публикувани статии.

Системата от показалци има за цел да улесни търсенето, като разкрива включените в основните части на библиографията материали в други аспекти и открива нови входове към тях.

В Галерия могат да се видят сканирани документи и снимки.  От някои библиографски описания има достъп до сканирани документи или снимки. За да видите документа кликнете върху  за достъп до снимките кликнете върху .

Библиографията е реализирана  като книжно  издание  и в електронен вариант.

В Интернет електронният вариант на библиографията се намира на сайта на РБ «Ем. Попдимитров» www.libkustendil.primasoft.bg в раздел – Издания. Достъп до библиографията има и от сайтаовете на община Кюстендил – http://www.kustendil.bg/ и на  Институт по земеделие - Кюстендил - http://iz-kyustendil.org/

Това ще даде възможност на повече изследователи и интересуващи се лица да се запознаят с нея.

Надяваме се библиографията да постави началото на солидна библиографска база за по-нататъшно задълбочено и системно проследяване на темата за Черешата – знаков символ за нашия град.

От съставителите :

©Искра Манасиева Маркова
©Диана Петрова Минева
©Виолета Игнатова Богданска