Книги

1931

9.  Захов, Тодор. Изследвания върху плодоношението на череши, вишни и сливи във връзка със стерилитета на цветовете / Тодор Захов. - София : Бълг. земед. д-во, 1931. - 120 с. ; 17 см - (Науч. трудове ; N 27)

     Рез. на нем. ез. - Библиогр. с. 109-120.

1932

10.  Захов, Тодор. Беритба, сортиране и опаковка на овощията / Тодор Захов. - Кюстендил : Овощарска опитна и контролна станция, 1932. - 7 с. - (Упътване ; N 2)

     Изд. на М-во на земеделието и държ. имоти.

11.  Захов, Тодор. Борба с болести и неприятели по овощните дървета / Тодор Захов. - Кюстендил : Овощарска опитна и контролна станция, 1932. - 8 с. - (Упътване ; N 1)

     Изд. на М-во на земеделието и държ. имоти.

1936

12.  Захов, Тодор. Нашето овощарство в народостопанско и климатично отношение / Тодор Захов. - Кюстендил : Овощарска опитна станция, 1936. - 36 с. : с диагр.

     Изд. на М-во на земеделието и държ. имоти. - Рез. на нем. ез. - Библиогр. с. 34-35.

1942

13.  Спасов, Цочо. Пълно ръководство по овощарство : За агрономи, студенти и агрономи, стопани овощари, възпитаниците и учениците от средните практ. и доп. земед. у-ща / Цочо Иванов Спасов. - Кюстендил, 1942. - 318 с. : с ил. ; 17 см - (Земеделска стопанска библиотека Сеяч ; N Х2)

     2 прераб. и разш. изд., 1946. - 351 с. : с ил.

1944

14.  Спасов, Цочо. Принос към проучване на черешите Ръждавички белвици / Цочо Спасов. - Кюстендил : М-во на земеделието и държ. имоти, 1944. - 40 с. : с ил., 3л. цв. ил. ; 17 см - (Овощарска опитна и контролна станция, Кюстендил ; N 1)

     Библиогр. с. 40.

1946

15.  Виденов, Боян. Зимна борба с болестите и неприятелите по овощните дървета / Боян Виденов. - Кюстендил : Овощарски изпитателен институт, 1946 - (Упътване ; N 3)

1947

16.  Захов, Тодор. Създаване на овощна градина / Тодор Захов, Димитър Бойков. - София : ОЗПС, 1947. - 29 с. - (Библиотека Земеделско-стопанска просвета)

     Изд. ЦК на ДМ.

1951

17.  Бойков, Димитър и др. Вишня и череша / Димитър Бойков, Тодор Захов. - София : Земиздат, 1951. - 162 с. : с ил. ; 17 см

1959

18.     Овощарството в Кюстендилска околия / Георги Ковачев и др. - Кюстендил : Науч.-изсл. инст. по овощарство, 1959. - 230 с.             

     Др. авт.: Анастас Енев, Боян Виденов, Васил Панов, Борис Миланов, Стоянка Керемидарска, Васил Георгиев, Коста Дяков, Атанас Васев.

19.  Енев, Анастас и др. Овощарството в Станкедимитровски район / Анастас Енев, Стоянка Делчева. - Ст. Димитров : Б. изд., 1960. - 107 с.

     Изд. на Окр. нар. съвет. Районен научноизслед. инст. по овощарство - Кюстендил.

1964

20.  Енев, Анастас и др. Разполагане на овощните видове и сортове в промишлените насаждения / Анастас Енев, Георги Ковачев, Васил Георгиев. - София : Земиздат, 1964. - 24 с. : с ил. ; 17 см

     Изд. на АСН. Управл. Комплексни опитни станции. Инст. по овощарство - Кюстендил.

21.  Ковачев, Георги и др. Овощарството в Кюстендилски окръг : Библиография / Георги Ковачев, Боян Виденов ; Състав. Зорка Петкова. - Кюстендил : Б. изд., 1964. - 51 с. ; 17 см

     Изд. на Окр. библиотека - Кюстендил, отдел СБИО.

1965

22.  Наръчник на младия овощар / Г. Ковачев и др. ; Ред. колектив Боян Виденов и др. - Кюстендил : ОК на ДКМС, 1965. - 203 с. : с ил. ; 17 см

     Други авт.: Боян Виденов, Анастас Енев, Стойне Манов, Стоянка Керемидарска, Васил Георгиев, Стефан Данев, Асен Стоилов, Ангел Андреев, Кольо Дочев ; Други ред. : Георги Ковачев, Стоянка Керемидарска.

23.  Проблеми и постижения на Института по овощарство Кюстендил. - Кюстендил : Институт по овощарство, 1965. - 18 с. 

1967

24.  Виденов, Боян. Цъфтежно пръскане на овощните култури / Боян Виденов. - София : Земиздат, 1967. - 8 с.

     Изд. на М-во на земеделието. Управл. Селскостоп. пропаганда и внедряване на науч. постижения и челния опит.

1968

25.  Практически наръчник на младия овощар / Георги Ковачев и др. - София : Земиздат, 1968. - 312 с. : с 18 л. ил. ; 17 см

     Др. авт.: Анастас Енев, Боян Виденов, Стойне Манов, Стоянка Керемидарска, Васил Георгиев и др.

1969

26.  Виденов, Боян и др. 700 съвета за любителя-овощар : [Ръководство] / Боян Виденов, Георги Ковачев, Стойне Манов. - София : Земиздат, 1969. - 420 с. : с ил., с 1 л. табл.  

     2. прераб. и доп. изд. 1977 г. - 3. прераб. и доп. изд. 1984 г. 

1974

27.  Василев, Васил и др. Череша и вишня : [Моногр.] / Васил Василев, Васил Георгиев. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1974. - 195 с. : с ил.

     Библиогр. с. 186-190. - 2. прераб. и доп. изд. 1982 г. с авт. Васил Василев, Васил Георгиев и Велю Беляков.

28.  Справочник по овощарство / Цочо Спасов и др.; Под общ. ред. на Боян Виденов, Цочо Спасов. - София : Земиздат, 1974. - 472 с. : с табл.

     Др. авт.: В. Георгиев, Б. Виденов, А. Стоилов, Л. Христов, Е. Лехова, Д. Трачев, К. Дойчев, Ст. Керемидарска, В. Беляков, Б. Миланов, Д. Дончев.

1975

29.  Виденов, Боян и др. Защита на растенията в личното стопанство : [Ръководство] / Боян Виденов, Георги Георгиев. - София : Земиздат, 1975. - 187 с.

     2. прераб. изд. 1980.

1980

30.  Георгиев, Васил и др. Череша / Васил Георгиев, Методий Миленков, Страхил Георгиев. - София : НАПС, 1980. - 12 с.

     Ранна черна едра, Бигаро Моро, Бинг, Козерска, Ван, Хеделфингенска, Хеброс, Ламберт, Победа, Кюстендилска хрющялка, Виктория, Старкинг харди джайънт, Българска хрущялка, Стела, Стар.

1987

31.  Технология за отглеждане на плододаващи черешови насаждения и получаване на оптимални и качествени добиви в Кюстендилски окръг през периода 1987-1990 година / Методий Миленков и др. - Кюстендил : б. изд., 1987. - 38 с. : с табл., технол. карта.                                                                                                                                                                               

     Др. авт.: Васил Георгиев, Страхил Георгиев, Любомир Джабиров, Симеон Илиев, Иван Средков.   

1988

32.  Справочник за овощаря / Боян Виденов и др. - София : Земиздат, 1988. - 200 с. : с ил. - (Поредица Съвети за личното стопанство)           

     Др. авт.: В. Тодоров, Н. Максимов, Кр. Лазаров.

1989

33.  Георгиев, Васил и др. Сортове и технологии при черешата, вишнята и ягодоплодни / Васил Георгиев, Методий Миленков. - София : Б. изд., 1989. - 17 см

34.  Постижения, проблеми и насоки на научноизследователската и приложна дейност на Института по овощарство - Кюстендил : 60 години НИИО / Състав. Кирил Дойчев и др. - Кюстендил : [Б. изд.], 1989. - 31 с.

     Др. авт.: Васил Георгиев, Методий Миленков, Цветанка Гергинова. - Изд. на Научноизследователски институт по овощарство - Кюстендил.

1992

35.  Виденов, Боян и др. 331 съвета за овощаря : [Ръководство] / Боян Виденов, Георги Ковачев, Стойне Манов. - София : Земиздат, 1992. - 255 с. : с табл., ил.   

1999

36.  Институт по овощарство - Кюстендил : 70 години наука и практика / Състав. Димитър Домозетов и др = Institute of fruit growing - Kyustendil : 70 years science and practice. - София : ЦНТИИ, 1999. - 41 с. : с табл., сн., ил., сх.

     Др. състав.: Венера Тасева, Илияна Иванова, Анна Колева, Атанас Благов, Страхил Георгиев, Мария Боровинова, Методий Миленков.

37.  Овощарството при планински и полупланински условия / Димитър Домозетов и др . - София, 1999. - 36 с.

     Др. авт.: Кирил Дойчев, Методий Миленков, Страхил Георгиев, Мария Боровинова, Снежана Саева, Атанас Благов, Венера Тасева, Илияна Иванова. - Изработено с финансовата помощ на Програма ФАР - Земеделие.

2001

38.  Георгиев, Васил и др. Череша / Васил Георгиев, Мария Боровинова, Анна Колева ; Под общ. ред. на Васил Георгиев. - София : Земиздат, 2001. - 352 с. : с табл., сх., цв. ил.

     2. изд. - 2007. - София : Матком.   

2003

39.  Боровинова, Мария. Болести по овощните култури / Мария Боровинова. - София : Виденов Син ; София : Панта Нео, 2003. - 63 с. : с ил., сн.   

40.  Екологичната земеделска ферма / Йорданка Станчева и др. ; Под науч. ред. на Йорданка Станчева. - София : ИК при ЛТУ, 2003. - 336 с. : с цв. ил., табл. ; 17 см

     Други авт.: К. Костов, В. Пиралков, С. Димитров, Венера Тасева, П. Тодорова, В. Тодорова, С. Бенчева, К. Петкова, К. Малинова, И. Димитрова, М. Йорданова, Н. Колева, Н. Шабан, М. Николова, В. Стефанова, Ц. Българенски.

2007

41.  Иновационна стратегия за развитие на земеделието в Югозападната икономическа зона за планиране в условията на реално членство на България в Европейския съюз за периода 2007-2013 г. / Н. Вичев и др . - София, 2007. - 68 с.

     Др. авт.: Димитър Домозетов, Венера Тасева, Мария Боровинова, Атанас Благов, Илияна Радомирска.

42.  Станчева, Йорданка. История на овощарството в Кюстендилския край / Йорданка Станчева. - София : Авангард Прима, 2007. - 176 с. : с ил., табл.   

     Библиогр. с. 171-173.

43.  Създаване и отглеждане на черешови насаждения / Венера Тасева и др. - Без изд., 2007. - 63 с. : с табл., сн.   

     Др. авт.: Димитър Домозетов, Мария Боровинова, Николай Христов, Иван Средков, Димитър Сотиров, Ефриян Кришков, Анелия Борисова, Анелия Стоянова. - Библиогр. с. 60-63. - Изд. на Инст. по земеделие - Кюстендил по проект FAMAD.