Научни статии на български език

1929

54.  Захов, Тодор. Чуждото опрашване при овощните дървета / Тодор Захов. // Б ъ л г .   о в о щ а р с т в о , 1929, N 7, с. 132-136.

     Следва в N 8, 10.

1930

55.  Захов, Тодор. Стерилността на швейцарските череши / Тодор Захов. // З е м .   м и с ъ л , 1930, N 1, с. 55-70.

1931

56.  Захов, Тодор. Мерки за подобрение и рационализиране на овощарството в Кюстендилско / Тодор Захов. // З е м .   м и с ъ л , 1931, N 1, с. 53-64.

1932

57.  Захов, Тодор. Борба с болестите и неприятелите по овощните дървета / Тодор Захов. // Б ъ л г .   о в о щ а р с т в о   и   г р а д и н а р с т в о , 1932, N 2, с. 27-30.

     Следва в N 3, с. 56-59.

58.  Захов, Тодор. Почвени и климатични условия за овощарството / Тодор Захов. // З е м е д е л и е , 1932, N 4, с. 52-53.

59.  Захов, Тодор. Черешовата култура в Кюстендилско / Тодор Захов. // Б ъ л г .   о в о щ а р с т в о   и   г р а д и н а р с т в о , 1932, N 6, с. 152-154.

1933

60.  Захов, Тодор. Избор на сортовете и разположението им в овощната градина / Тодор Захов. // Б ъ л г .   о в о щ а р с т в о   и   г р а д и н а р с т в о , 1933, N 9, с. 165-169.

     Следва в N 10, с. 178-180.

61.  Захов, Тодор. Общи черти на българското овощарство и неговите нужди / Тодор Захов. // З е м л е д е л и е , 1933, N 9, с. 148-151.

     Следва в N 10.

1934

62.  Захов, Тодор. Нашето овощарство / Тодор Захов. // З е м е д е л и е , 1934, N 7, с. 104-106.

63.  Захов, Тодор. Сортовият състав на промишлените овощни градини от стопанско и биологическо гледище / Тодор Захов. // С п .   н а   з е м .   и з п .   и н с т .   в   Б ъ л г а р и я , 1934, N 3-4, с. 1-23.

64.  Захов, Тодор. Черешовата муха от икономично и биологично гледище / Тодор Захов. // Б ъ л г .   о в о щ а р с т в о   и   г р а д и н а р с т в о , 1934, N 4, с. 54-58.

1935

65.  Захов, Тодор. Евентуални изненади в плодоношението на комплексните овощни градини в България / Тодор Захов. // З е м е д е л и е , 1935, N 2, с. 30-32.

1937

66.  Захов, Тодор. За черешовите подложки / Тодор Захов. // Б ъ л г .   о в о щ а р с т в о   и   г р а д и н а р с т в о , 1937, N 1, с. 2-5.

1940

67.  Илиев, Иван. Лионска череша / Иван Илиев. // Г р а д и н а р с т в о , 1940, N 6, с. 195-197.

68.  Илиев, Иван. Лясковска хръскавица / Иван Илиев. // Г р а д и н а р с т в о , 1940, N 6, с. 197-199.

69.  Илиев, Иван. Черешовият сорт Наполеон / Иван Илиев. // Г р а д и н а р с т в о , 1940, N 3, с. 92-94.

1943

70.  Спасов, Цочо. Проучване и запазване на дивата овощна растителност / Цочо Спасов. // Г р а д и н а р с т в о , 1943, N 3, с. 40-42.

1944

71.  Спасов, Цочо. Овощарството в Югозападна България / Цочо Спасов. // Г р а д и н а р с т в о , 1944, N 1-2, с. 21-22.

1946

72.  Виденов, Боян. Най-подходящият момент за извършване зимно пръскане на овощните дървета / Боян Виденов. // Г р а д и н а р с т в о , 1946, N 1-2, с. 31-32.

73.  Спасов, Цочо. За разстоянията между дърветата в овощната градина / Цочо Спасов. // Г р а д и н а р с т в о , 1946, N 1-2, с. 5-10.

1947

74.  Илиев, Иван. Поражения по черешовите плодове от черешовия хоботник (Rhinchites auratus Scop.) през 1946 год. и мерките, които трябва да се вземат против него през 1947 г. / Иван Илиев. // Г р а д и н а р с т в о , 1947, N 6, с. 6-8.

75.  Илиев, Иван. Почвени и климатични изисквания на овощните видове / Иван Илиев. // Г р а д и н а р с т в о , 1947, N 1-2, с. 8-12.

1948

76.  Виденов, Боян. Подобрение в организацията на растителната защита / Боян Виденов. // Г р а д и н а р с т в о , 1948, N 7, с. 209-210.

77.  Виденов, Боян. Разпределение на сортовете в овощните насаждения от растително-защитна гледна точка / Боян Виденов. // Г р а д и н а р с т в о , 1948, N 3-4, с. 100-102.

78.  Виденов, Боян. Условия и правила за пръскане на овощните растения с химически средства / Боян Виденов. // Г р а д и н а р с т в о , 1948, N 3-4, с. 91-96.

1949

79.  Виденов, Боян. Предпазване на овощните растения от късни пролетни студове чрез задимяване / Боян Виденов. // Г р а д и н а р с т в о , 1949, N 2, с. 46-50.

1952

80.  Виденов, Боян. Зимна борба срещу болестите и неприятелите на овощните растения / Боян Виденов. // К о о п .   з е м е д е л и е , 1952, N 10, с. 6-8.

1953

81.  Виденов, Боян. Авионапрашване на овощните култури срещу болести и неприятели / Боян Виденов. // К о о п .   з е м е д е л и е , 1953, N 3-4, с. 16-18.

82.  Илиев, Иван. Хеделфинска (Хеделфингенска) череша / Иван Илиев. // О в о щ а р с т в о   и   г р а д и н а р с т в о , 1953, N 10, с. 10-11.

1954

83.  Виденов, Боян. Борба с болестите по овощните дървета - борба за високи добиви / Боян Виденов. // О в о щ а р с т в о   и   г р а д и н а р с т в о , 1954, N 2, с. 37-38.

84.  Ковачев, Георги и др. Черешовата култура в Кюстендилския овощарски район / Георги Ковачев, Васил Панов, Анастас Енев. // О в о щ а р с т в о   и   г р а д и н а р с т в о , 1954, N 2, с. 3-8.

85.  Панов, Васил. Изследване върху сушенето на черешови плодове в индустриалната тунелна сушилня / Васил Панов. // С п .   н а   н а у ч н о и з с л е д .   и н с т .   п р и   М З , 1954, N 3, с. 65-75.

1955

86.  Виденов, Боян. Опитът на челните ТКЗС в борбата за високи добиви от овощните култури / Боян Виденов. // О в о щ а р с т в о   и   г р а д и н а р с т в о , 1955, N 4, с. 33-34.

1956

87.  Васев, Атанас. Кръвна въшка и борбата с нея / Атанас Васев. // О в о щ а р с т в о   и   г р а д и н а р с т в о , 1956, N 5, с. 22-23.

88.  Виденов, Боян. Подем на овощарството в Кюстендилска околия / Боян Виденов. // О в о щ а р с т в о   и   г р а д и н а р с т в о , 1956, N 5, с. 17-18.

89.  Виденов, Боян и др. Ремонт на овощните насаждения / Боян Виденов, Васил Панов. // О в о щ а р с т в о   и   г р а д и н а р с т в о , 1956, N 3, с. 20-22.

1957

90.  Виденов, Боян. Да запазим черешите от гниене / Боян Виденов. // О в о щ а р с т в о   и   г р а д и н а р с т в о , 1957, N 4, с. 20-21.

91.  Виденов, Боян. Да поевтиним пръскането на овощните дървета / Боян Виденов. // О в о щ а р с т в о   и   г р а д и н а р с т в о , 1957, N 9, с. 7-9.

92.  Илиев, Иван. Черешовият сорт Пловдивска ранна (Италиянка) / Иван Илиев. // О в о щ а р с т в о   и   г р а д и н а р с т в о , 1957, N 1, с. 19.

1958

93.  Васев, Атанас. Биологичен метод за борба с неприятелите по културните растения / Атанас Васев. // С е л с к о с т о п .   м и с ъ л , 1958, N 6

94.  Васев, Атанас. Биологически методи за борба срещу неприятелите по овощните култури / Атанас Васев. // О в о щ а р с т в о   и   г р а д и н а р с т в о , 1958, N 4, с. 18-21.

95.  Васев, Атанас. Нов неприятел по черешата в Кюстендилска околия / Атанас Васев. // Б ю л е т и н   п о   р а с т .   з а щ и т а , 1958, N 1-2, с. 71-72.

96.  Виденов, Боян. Какво е необходимо за подобряване на овощарството в Кюстендилска околия / Боян Виденов. // О в о щ а р с т в о   и   г р а д и н а р с т в о , 1958, N 5, с. 13-17.

97.  Георгиев, Васил. Ръждавичка белвица / Васил Георгиев. // О в о щ а р с т в о   и   г р а д и н а р с т в о , 1958, N 1, с. 7-9.

98.  Захов, Тодор. Череша / Тодор Захов. // Българска помология : В 2 т. / Ред. кол. Емил Попов и др. ; Худож. Никола Георгиев, Йордан Филчев. - София : Земиздат, 1958, с. 121-127.

     Други ред.: Иван Илиев и др.

99.  Черешови сортове. // Българска помология : Т. 2 / Ред. кол. Емил Попов и др. ; Худож. Никола Георгиев, Йордан Филчев. - София : Земиздат, 1958, с. 133-184.

     Други ред.: Иван Илиев и др.

     Съдържа: Иван И л и е в. Черна едра ; Иван И л и е в, Ем. Попов. Пловдивска ранна ; Тодор З а х о в. Бобошевска обикновена ; Иван И л и е в. Ранна от Вил ; Иван И л и е в. Лионска ранна ; Тодор З а х о в. Бобошевска черна едра ; Васил П а н о в. Ръждавичка белвица ; Васил П а н о в. Переста белвица ; Иван И л и е в, П. Маринов. Лясковска хрущялка ; Иван И л и е в, П. Маринов. Сугарна ; Васил П а н о в. Румънка ; Иван И л и е в. Наполеон ; Тодор З а х о в, Иван Илиев. Хеделфингенска ; Тодор З а х о в, Иван Илиев, Саво Попов. Дроганова жълта ; Тодор З а х о в. Дьонисенова жълта хрущялка ; и др.

1959

100.  Васев, Атанас. Кръвна въшка [Eriosoma lanigerum Hausm.] - разработка на нови начини и средства за борба с нея / Атанас Васев. // Н а у ч. тр. Научноизследователски инст. по овощарство. Т. II. - София : Гара Костинброд, 1959, с. 159-181.

     Рез.: англ. ез., с библ.

1960

101.  Виденов, Боян и др. Безмедни органични препарати за борба с болестите по овощните култури / Боян Виденов, М. Витанов, Д. Трифонов. // О в о щ а р с т в о , 1960, N 5, с. 39-40.

102.  Виденов, Боян и др. Върху повредите на овощните растения от късните мразове през пролетта на 1967 г. в Кюстендилския район / Боян Виденов, Васил Георгиев, Екатерина Лехова. // Г р а д и н а р .   и   л о з а р .   н а у к а , 1969, N 3, с. 31-37.

     Дроганова жълта, Наполеон, Ранна от Вил, Румънка, Ръждавичка белвица, Хеделфингенска.

1961

103.  Васев, Атанас. Костилкоплодовата листна оса [Neurotoma nemoralis L.] в България и борбата с нея / Атанас Васев. // Р а с т .   з а щ и т а , 1961, N 4, с. 55-63.

104.  Васев, Атанас. Черешовата муха и борбата с нея / Атанас Васев. // О в о щ а р с т в о , 1961, N 4, с. 27.

105.  Виденов, Боян. Повреди на овощните плодове, причинени от метеорологични фактори / Боян Виденов. // Р а с т .   з а щ и т а , 1961, N 4, с. 29-31.

1962

106.  Виденов, Боян. Струпясване [Cladosporium carpophylum] - нова болест по костилковите у нас / Боян Виденов. // О в о щ а р с т в о , 1962, N 5

1963

107.  Виденов, Боян. Изследване върху устойчивостта на някои местни овощни сортове на болести / Боян Виденов. // И з в .   н а   И н с т .   п о   о в о щ а р с т в о   -   К о с т и н б р о д , Т. IV, 1963, с. 199-206.

108.  Георгиев, Васил. Изследвания върху цветообразуването при някои черешови сортове в Ръждавишкия район / Васил Георгиев. // И з в .   н а   И н с т .   п о   о в о щ а р с т в о   -   К о с т и н б р о д , Т. V, 1963, с. 105-112.

     Рез.: рус. и нем. ез. - Ранна от Вил, Ръждавичка белвица, Переста белвица, Румънка, Наполеон, Дроганова жълта.

1964

109.  Виденов, Боян. Върху повредите от ниските температури по дървесните овощни растения през зимата на 1953/1954 г / Боян Виденов. // Г р а д и н а р .   и   л о з а р .   н а у к а , 1964, N 7, с. 11-16.

     Рез.: рус. и нем. ез., с библ.

110.  Пенков, Марин и др. Върху отнасянията на черешовия сорт Ръждавичка белвица на наклонени терени с канелени горски и хумусно-карбонатни почви / Марин Пенков, Борис Миланов. // Г р а д и н а р .   и   л о з а р .   н а у к а , 1964, N 5, с. 3-8.

     Рез.: рус. и англ. ез.

1965

111.  Енев, Анастас. Новият сливов и черешов асортимент / Анастас Енев. // З в е з д а , 1965, N 85, с. 3.

     Черешови сортове: Ранна черна едра, Бинг, Ламберт, Наполеон, Хеделфингенска, Дроганова жълта, Бигаро Моро, Дуроне ди Виньола.

1966

112.  Георгиев, Васил. Помологично изучаване на черешовия сорт Бадачони (Badacsonyi orios, Бадачонска) / Васил Георгиев. // Г р а д и н а р .   и   л о з а р .   н а у к а , 1966, N 1, с. 17-21.

     Виж и: Г р а д и н а р. и л о з а р. н а у к а, 1966, N 11

113.   Георгиев, Васил. Черна Конявска - нов черешов сорт / Васил Георгиев. // Г р а д и н а р .   и   л о з а р .   н а у к а , 1966, N 5        

114.  Манов, Стойне. Изучаване върху доходността на черешовата култура в някои ТКЗС от Кюстендилски окръг / Стойне Манов. // И к о н о м .   и   м е х а н .   н а   с е л .   с т о п . , 1966, N 2, с. 157-171.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

115.  Миланов, Борис. Изучаване върху растежа и плододаването на някои овощни видове на наклонени терени / Борис Миланов. // Г р а д и н а р .   и   л о з а р .   н а у к а , 1966, N 3, с. 307-324.

     Рез.: рус. и англ. ез.

1967

116.  Виденов, Боян. Зимна борба срещу болестите по костилковите овощни видове / Боян Виденов. // Р а с т .   з а щ и т а , 1967, N 2, с. 45.

117.  Виденов, Боян. По въпроса за качеството на пръскането на овощните растения / Боян Виденов. // О в о щ а р с т в о , 1967, N 5, с. 30-32.

118.  Виденов, Боян. Растителнозащитни грижи за овощните дървета през неплодоносни години / Боян Виденов. // О в о щ а р с т в о , 1967, N 10, с. 39-41.

119.  Георгиев, Васил. Унаследяване на някои признаци и свойства на сортовете Ръждавичка белвица, Наполеон, Румънка, Дроганова жълта и Ранна от Вил в първо хибридно поколение (F 1) / Васил Георгиев. // Г р а д и н а р .   и   л о з а р .   н а у к а , 1967, N 4, с. 17-27.

120.  Манов, Стойне и др. Икономическа ефективност от производството на ябълкови, сливови, прасковени и черешови плодове в основните овощарски райони на страната / Стойне Манов, Олга Петрова. // И к о н о м .   и   м е х а н .   н а   с е л .   с т о п . , 1967, N 6, с. 39-63.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

1968

121.  Виденов, Боян. За съвременното овощарство - съвременна растителнозащитна техника / Боян Виденов. // О в о щ а р с т в о , 1968, N 11, с. 28-30.

122.  Виденов, Боян. Предпоставки за висока ефективност на растителнозащитните мероприятия в овощните насаждения / Боян Виденов. // О в о щ а р с т в о , 1968, N 8, с. 37-40.

123.  Череша. // В и д е н о в, Боян и др. Българска литература по овощарство 1878-1958 : Библиография : Т.1 : Специална част / Боян Виденов, Георги Ковачев, Любен Павлов. - София : Академия за селскостопански науки- ЦНТИСГС, 1968, с. 37-40.

1969

124.  Виденов, Боян. Изследователска дейност по растителна защита / Боян Виденов. // О в о щ а р с т в о , 1969, N 10, с. 22-25.

125.  Виденов, Боян. Подреждане на овощните сортове в насажденията от растителнозащитна гледна точка / Боян Виденов. // О в о щ а р с т в о , 1969, N 8

126.  Виденов, Боян. Селскостопанската авиация в борбата с болестите и неприятелите по овощните култури / Боян Виденов. // О в о щ а р с т в о , 1969, N 3, с. 35-38.

1970

127.  Виденов, Боян. Предберитбени пръскания на овощните растения с фунгициди / Боян Виденов. // О в о щ а р с т в о , 1970, N 6, с. 34-36.

128.  Виденов, Боян. Растителнозащитни проблеми на овощарството / Боян Виденов. // О в о щ а р с т в о , 1970, N 4, с. 26-29.

129.  Виденов, Боян. Сортът в овощарството от растителнозащитна гледна точка / Боян Виденов. // О в о щ а р с т в о , 1970, N 8, с. 17.

130.  Георгиев, Васил. Победа, Черна Конявска и Кюстендилска хрущялка - нови черешови сортове / Васил Георгиев. // О в о щ а р с т в о , 1970, N 6, с. 26-28.

131.  Манов, Стойне и др. Ефективност на черешата в Кюстендилски окръг / Стойне Манов, Асен Стоилов. // О в о щ а р с т в о , 1970, N 6, с. 3-8.

1971

132.   Василев, Васил и др. Ван - перспективен черешов сорт / Васил Василев, Васил Георгиев. // О в о щ а р с т в о , 1971, N 2, с. 37-38.        

133.  Виденов, Боян и др. В технологията ли е причината? / Боян Виденов, Ил. Георгиев. // Р а с т .   з а щ и т а , 1971, N 10, с. 29-30.

134.  Виденов, Боян. Мястото на специалиста по растителна защита / Боян Виденов. // Р а с т .   з а щ и т а , 1971, N 10, с. 7-10.

135.  Виденов, Боян и др. Химичният метод за борба с болестите и неприятелите по овощните растения / Боян Виденов, Кольо Колев. // О в о щ а р с т в о , 1971, N 1, с. 8-12.

136.  Георгиев, Васил. Хермерсдорфска - перспективен черешов сорт / Васил Георгиев. // О в о щ а р с т в о , 1971, N 8, с. 30-31.

137.  Георгиев, Васил. Черешовият сорт Ламберт / Васил Георгиев. // О в о щ а р с т в о , 1971, N 6, с. 30-31.

138.  Колев, Кольо. Принос към биологията на кафявопетнистата листозавивачка / Кольо Колев. // Г р а д и н а р .   и   л о з а р .   н а у к а , 1971, N 1, с. 33-42.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

139.  Христов, Лулчо и др. Помощта на Института по овощарство в Кюстендил за развитие на овощарството в Кюстендилски окръг / Лулчо Христов, Стойне Манов. // О в о щ а р с т в о , 1971, N 9, с. 21-25.

1972

140.   Георгиев, Васил. Победа - нов български черешов сорт / Васил Георгиев. // Ч е т и р и д е с е т години Институт по овощарство в Кюстендил, 1929 - 1969 : [Сб. докл.]. - София : БАН, 1972, с. 135-139.        

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

141.  Георгиев, Васил. Резултати от отдалечена хибридизация на рода Prunus. т. Някои морфологични и биологични особености на хибриди между Prunus domestica L. и Armeniaca vulgaris Lam / Васил Георгиев. // Ч е т и р и д е с е т години Институт по овощарство в Кюстендил, 1929 - 1969 : [Сб. докл.]. - София : БАН, 1972, с. 121-127.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

142.  Георгиев, Васил. Хермерсдорфска, Бинг, Ван, Ламберт и Козерска - перспективните черешови сортове / Васил Георгиев. // Б ю л е т и н   з а   н а у ч н о - т е х н .   и н ф о р м .   в   с е л .   с т о п . (Кюстендил), 1972, N 4

143.  Колев, Кольо. Видов състав и хранителни растения на листозавивачките (Tortricidae, Lepidoptera) по овощните култури в Кюстендилски район / Кольо Колев. // Ч е т и р и д е с е т години Институт по овощарство в Кюстендил. - София : БАН, 1972, с. 209-213.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

144.  Колев, Кольо. Проучване върху средствата и сроковете за борба срещу някои листозавивачки по овощните дървета / Кольо Колев. // Г р а д и н а р .   и   л о з а р .   н а у к а , 1972, N 4, с. 29-36.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

145.  Миленков, Методий. Повреди на плодни пъпки на черешови сортове от зимни студове през 1969 г. в Кюстендилския овощарски район / Методий Миленков. // Ч е т и р и д е с е т години Институт по овощарство в Кюстендил. - София : БАН, 1972, с. 163-166.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

146.  Промишлени технологии при отглеждане на черешата / Васил Георгиев и др. // О в о щ а р с т в о , 1972, N 5, с. 3-8.

     Др. авт.: Стойне Манов, Стоянка Керемидарска и Боян Виденов.

147.  Стефанов, В. и др. Сортът [череши] Волско сърце / В. Стефанов, Васил Николов. // О в о щ а р с т в о , 1972, N 5, с. 28-30.

1973

148.  Виденов, Боян и др. Цилиндроспориозата - нова болест по черешата и вишнята / Боян Виденов, Мария Боровинова. // З в е з д а , N 136, 24 ноем. 1973, с. 2.

149.  Георгиев, Васил и др. Клонова селекция при овощните растения / Васил Георгиев, Методий Миленков. // С е л с к о с т о п .   н а у к а , 1973, N 1, с. 45-52.

     С библ.

150.    Георгиев, Васил. Козерска - ценен черешов сорт / Васил Георгиев. // О в о щ а р с т в о , 1973, N 11, с. 36.        

151.  Георгиев, Страхил и др. Напукването на черешовите плодове - причини и борбата с него / Страхил Георгиев, Методий Миленков. // Б ъ л г .   п л о д . ,   з е л е н ч .   и   к о н с е р в и , 1973, N 3, с. 26-28.

152.  Георгиев, Страхил. По въпроса за "умората на почвата" в овощарството / Страхил Георгиев. // П р и р о д а , 1973, N 1, с. 52.

153.  Данев, Стефан. Коренообразуване при зрели резници от праскова и махалебка / Стефан Данев. // О в о щ а р с т в о , 1973, N 4, с. 27-31.

154.  Енев, Анастас. Някои промени и тенденции в развитието на черешовото производство в Кюстендилски окръг / Анастас Енев. // Б ъ л г .   п л о д . ,   з е л е н ч .   и   к о н с е р в и , 1973, N 8, с. 7-10.

155.  Миленков, Методий. Влияние на гама-лъчите при черешата / Методий Миленков. // [Ч е т в ъ р т и] IV симпозиум на младите научни работници и специалисти по селско стопанство и хранителна промишленост : Сб. доклади. - Пловдив, 1973

     Рез.: рус. и англ. ез.

     Виж и: Г р а д и н а р. и л о з а р. н а у к а, N 4, 1975, с. 19-26.

1974

156.  Виденов, Боян. Заслуга на кюстендилските овощари / Боян Виденов. // Б ъ л г .   п л о д . ,   з е л е н ч .   и   к о н с е р в и , 1974, N 4, с. 17-18.

157.  Георгиев, Васил. Състояние и перспективи на производствената и научноизследователската дейност при черешата и вишнята в България / Васил Георгиев. // Г р а д и н а р .   и   л о з а р .   н а у к а , 1974, N 8, с. 3-13.

     С библ.

158.  Колев, Кольо. Изследвания върху ембрионалното развитие на глоговата листозавивачка (Archips crataegana Hb.) / Кольо Колев. // Г р а д и н а р .   и   л о з а р .   н а у к а , 1974, N 1, с. 63-70.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

1975

159.  Василев, Васил и др. Съвременни начини на засаждане и формиране на промишлените черешови насаждения и прилагането на подходяща агротехника / Васил Василев, Борис Миланов. // Н о в и технологии в черешопроизводството : Сб. от докл. [на] нац. науч.-техн. конф. с междунар. участие, 26-27 юни 1975 г., Кюстендил. - Кюстендил : ОК на БКП, 1975, с. 200-217.

     Рез.: рус., нем. и фр. ез.

160.  Виденов, Боян и др. Основни въпроси на растителната защита в промишлените черешови и вишневи насаждения / Боян Виденов, Вера Илиева, Кольо Колев. // Н о в и технологии в черешопроизводството : Сб. от докл. [на] нац. науч.-техн. конф. с междунар. участие, 26-27 юни 1975 г., Кюстендил. - Кюстендил : ОК на БКП, 1975, с. 231-250.

     Рез.: рус., нем. и фр. ез.

     Виж и: О в о щ а р с т в о, N 10, с. 32-35.

161.  Виденов, Боян и др. Създаване на устойчивост у вредните насекоми и акари спрямо химични средства / Боян Виденов, Кольо Колев. // О в о щ а р с т в о , 1975, N 3, с. 24-26.

162.  Георгиев, Васил и др. Интродукция и селекция на черешата / Васил Георгиев, Васил Николов. // О в о щ а р с т в о , 1975, N 10, с. 28-32.

163.  Георгиев, Васил. Облъчване на зелени резници от черешови сортове с гама-лъчи / Васил Георгиев. // Г р а д и н а р .   и   л о з а р .   н а у к а , 1975, N 6, с. 3-12.

     Рез.:рус. и англ. ез., с библ.

164.  Георгиев, Васил и др. Резултати от интродукцията и селекцията на черешата, сортове, подходящи за промишлено отглеждане и някои техни химикотехнологични особености / Васил Георгиев, Васил Василев, Ал. Странджев. // Н о в и технологии в черешопроизводството : Сб. от докл. [на] нац. науч.-техн. конф. с междунар. участие, 26-27 юни 1975 г., Кюстендил. - Кюстендил : ОК на БКП, 1975, с. 65-91.

     Рез.: рус., нем. и фр. ез.

165.  Георгиев, Васил и др. Черешово-вишневият пояс АПК "Струма" - Кюстендил / Васил Георгиев, Стойне Манов. // Ч е л е н опит и новости в овощарството / Ред. Кольо Колев. - София : Земиздат, 1975, с. 8-51.

     Изд. на М-во на земеделието и хранителната промишленост.

166.  Гергинова, Цветанка. Унгарски груби листа по черешата и жълта нерватура по листата на вишнята / Цветанка Гергинова. // Г р а д и н а р .   и   л о з а р .   н а у к а , 1975, N 7, с. 59-66.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

167.  Колев, Димитър и др. Оцветяване на череши / Димитър Колев, Венета Ушева. // Б ъ л г .   п л о д . ,   з е л е н ч .   и   к о н с е р в и , 1975, N 4, с. 18-20.

168.  Колева, Анна. Използване на междинници при ябълката, крушата и черешата / Анна Колева. // О в о щ а р с т в о , 1975, N 6, с. 18-22.

169.  Колева, Анна и др. Пригодност на семеначетата от културни черешови сортове и дива череша като подложки за сортовете Хеделфингенска, Наполеон и Дроганова жълта / Анна Колева, Стефан Данев. // Г р а д и н а р .   и   л о з а р .   н а у к а , 1975, N 7, с. 46-53.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

170.  Манов, Стойне. Икономическа ефективност на черешовото производство в Кюстендилския овощарски район / Стойне Манов. // Н о в и технологии в черешопроизводството : Сб. от докл. [на] нац. науч.-техн. конф. с междунар. участие, 26-27 юни 1975г., Кюстендил. - Кюстендил : ОК на БКП, 1975, с. 323-343.

     Рез.: рус., нем. и фр. ез.

171.  Миленков, Методий. Възможности за получаване на полиплоидни форми при черешата / Методий Миленков. // Г р а д и н а р .   и   л о з а р .   н а у к а , 1975, N 8, с. 3-9.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

172.  Проданов, Георги и др. Избор на подложки и производство на посадъчен материал за промишлени черешови насаждения / Георги Проданов, Анна Колева. // Н о в и технологии в черешопроизводството : Сб. от докл. [на] нац. науч.-техн. конф. с междунар. участие, 26-27 юни 1975г., Кюстендил. - Кюстендил : ОК на БКП, 1975, с. 129-153.

     Рез.: рус., нем. и фр. ез.

     Наполеон, Хеделфингенска, Дроганова жълта, Лионска ранна, Бигаро Моро.

173.  Стоилов, Асен и др. Прогноза за развитие на черешопроизводството в НРБ до 2000 година / Асен Стоилов, Васил Георгиев. // Н о в и технологии в черешопроизводството : Сб. от докл. [на] нац. науч.-техн. конф. с междунар. участие, 26-27 юни 1975г., Кюстендил. - Кюстендил : ОК на БКП, 1975, с. 14-35.

     Рез.: рус., нем. и фр. ез.

1976

174.  Георгиев, Васил. Взаимоотношения при опрашване на черешови сортове / Васил Георгиев. // О в о щ а р с т в о , 1976, N 4, с. 37-39.

1977

175.  Георгиев, Страхил. Изучавания върху запасеността с хранителни вещества на плододаващи черешови насаждения по данни от химическия състав на листата / Страхил Георгиев. // О в о щ а р с т в о , 1977, N 4, с. 31-35.

176.  Миленков, Методий и др. За интензивно производство на черешови плодове / Методий Миленков, Страхил Георгиев, Асен Стоилов. // С е л с к о с т о п .   н а у к а , 1977, N 1, с. 25-34.

     С библ.

177.  Миленков, Методий и др. Загиването на черешата (P. AVIUM L.) / Методий Миленков, Страхил Георгиев. // П р и р о д а , 1977, N 6, с. 52-55.

178.  Миленков, Методий и др. Черешовият асортимент и производството на черешови плодове в Кюстендилски окръг / Методий Миленков, Страхил Георгиев. // Б ъ л г .   п л о д . ,   з е л е н ч .   и  к о н с е р в и , 1977, N 6, с. 16-18.

179.  Стоилов, Асен. Икономическа ефективност на основните производствени фондове в черешовото производство в Кюстендилски окръг / Асен Стоилов. // Б ъ л г .   п л о д . ,   з е л е н ч .   и   к о н с е р в и , 1977, N 6, с. 19-22.

1978

180.  Георгиев, Васил. Някои въпроси на интензификацията на черешопроизводството у нас / Васил Георгиев. // О в о щ а р с т в о , 1978, N 6, с. 2-7.

181.  Георгиев, Страхил и др. Използуване на препарата Сойл лайф като средство за увеличаване продуктивността на черешата / Страхил Георгиев, Асен Стоилов. // Б ъ л г .   п л о д . ,   з е л е н ч .   и   к о н с е р в и , 1978, N 6, с. 27-29.

182.  Колева, Анна. Подложки за черешата / Анна Колева. // О в о щ а р с т в о , 1978, N 7, с. 8-10.

183.  Миленков, Методий и др. Да се повиши ефективността на черешовото производство / Методий Миленков, Страхил Георгиев. // О в о щ а р с т в о , 1978, N 8

1979

184.  Георгиев, Васил. Върху химичния състав на плодовете на 23 черешови сорта при условията на Кюстендилски район / Васил Георгиев. // Б ъ л г .   п л о д . ,   з е л е н ч .   и   к о н с е р в и , 1979, N 6, с. 11-14.

185.  Георгиев, Васил. Някои резултати от първичното изучаване на 23 черешови сорта при условията на Кюстендилския район / Васил Георгиев. // П о с т и ж е н и я на Научноизследователския институт по овощарство-Кюстендил : Сборник доклади. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1979, с. 35-51.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ. - Победа, Ламберт, Бигаро Моро, Мертон фаворит, Хеделфингенска, Сенека, Лионска ранна, Гермерсдорфска, Козерска, Дроганова жълта, Наполеон, Бадачони, Мархийска, Шрекън бигаро, Черна едра, Ранна от Вил, Волско сърце, Троприхтерова, Румънка, Ръждавичка белвица, Познанска, Съперница, Кюстендилска хрущялка.

186.  Георгиев, Страхил. Динамика в съдържанието на някои хранителни елементи в листата на неп ододаващи черешови дървета през вегетационния период / Страхил Георгиев. // П о с т и ж е н и я на Научноизследователски институт по овощарство - Кюстендил. - Пловдив : Хр.Г.Данов, 1979, с. 169-176.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

187.  Гергинова, Цветанка. Разпространение на вируса на некротичните пръстеновидни петна и вируса на вджуджаването на сливата в една черешова градина / Цветанка Гергинова. // Г р а д и н а р .   и   л о з а р .   н а у к а , 1979, N 5-6, с. 60-68.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ. 

188.  Илиева, Вера. Възможности за редуциране на химичната борба срещу неприятелите по черешата в Кюстендилския район / Вера Илиева. // П о с т и ж е н и я на Научноизследователски институт по овощарство - Кюстендил. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1979, с. 177-182.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

189.  Илиева, Вера. Принос към проучванията върху биоекологията и прогнозата на костилкоплодовата листна оса (Neurotoma nemoralis L.) / Вера Илиева. // П о с т и ж е н и я на Научноизследователски институт по овощарство - Кюстендил. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1979, с. 183-189 .

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

190.  Колева, Анна. Изучавания върху възможностите за коренообразуване на зелени резници от форми на махалебката (предварително съобщение) / Анна Колева. // П о с т и ж е н и я на Научноизследователски институт по овощарство - Кюстендил. - Пловдив : Хр.Г.Данов, 1979, с. 81-88 .

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

191.  Миленков, Методий. Индуцирана изменчивост при черешата / Методий Миленков. // П о с т и ж е н и я на Научноизследователски институт по овощарство - Кюстендил. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1979, с. 53-59.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

     Хеделфингенска, Дроганова жълта, Бигаро Моро, Наполеон.

192.  Миленков, Методий и др. Коефициенти за изчисляване на площта на листата при някои черешови и вишневи сортове / Методий Миленков, Страхил Георгиев. // Г р а д и н а р .   и   л о з а р .   н а у к а , 1979, N 1, с. 14-18.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

193. 

Миленков, Методий и др. Някои биологични особености на мутантни форми от черешовите сортове Хеделфингенска и Дроганова жълта / Методий Миленков, Страхил Георгиев. // П о с т и ж е н и я на Научноизследователски институт по овощарство - Кюстендил. - Пловдив : Хр.Г.Данов, 1979, с. 61-66.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

194.  Миленков, Методий и др. Някои резултати от използуването на експерименталния мутагенез при черешата / Методий Миленков, Страхил Георгиев. // П о с т и ж е н и я на Научноизследователски институт по овощарство - Кюстендил. - Пловдив : Хр. Г. Данов, 1979, с. 61-66.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

      Виж и: [П е т д е с е т] 50 години Научноизследователски институ по овощарство - Кюстендил : Докл. от юбилейна науч. сесия, 27-28 ноем. 1979 г., Кюстендил. - София : ЦНТИИ, 1980, с. 42-43.

195.  Стоилов, Асен и др. Организация на територията на черешовите насаждения / Асен Стоилов. // П о с т и ж е н и я  на Научноизследователския институт по овощарство-Кюстендил : С орник доклади. - Пловдив : Хр. Г. Д нов, 1979, с. 211-219.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

1980

196.  Георгиев, Васил. Резултати от комбинативната селекция при черешата и крушата в Института по овощарство - Кюстендил / Васил Георгиев. // [П е т д е с е т] 50 години Научноизследователски институт по овощарство - Кюстендил : Докл. от юбилейна науч. сесия, 27-28 ноем. 1979 г., Кюстендил. - София : ЦНТИИ, 1980, с. 39-41.

197.  Гергинова, Цветанка. Вирусни болести по черешата и производство на свободен от вируси овощен посадъчен материал / Цветанка Гергинова. // [П е т д е с е т] 50 години Научноизследователски институт по овощарство - Кюстендил : Докл. от юбилейна науч. сесия, 27-28 ноем. 1979 г., Кюстендил. - София : ЦНТИИ, 1980, с. 56-60.

198.  Гергинова, Цветанка. Проучвания върху някои вирусни заболявания по черешата / Цветанка Гергинова. // О в о щ а р с т в о , 1980, N 2, с. 29-31.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

199.  Илиева, Вера. Ролята на полезните насекоми и акарите за популационната численост на неприятелите по черешата във третирани и нетретирани с инсектициди насаждения / Вера Илиева. // [П е т д е с е т] 50 години Научноизследователски институт по овощарство - Кюстендил : Докл. от юбилейна науч. сесия, 27-28 ноем. 1979 г., Кюстендил. - София : ЦНТИИ, 1980, с. 51-55.

200. Колева, Анна. Възможности за вкореняване на зрели резници от махалебка / Анна Колева. // О в о щ а р с т в о , 1980, N 11, с. 29-33.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

201.  Резултати от изследвания върху почвеното уморяване при ябълката и черешата / Здравчо Макариев и др. // [П е т д е с е т] 50 години Научноизследователски институт по овощарство - Кюстендил : Докл. от юбилейна науч. сесия, 27-28 ноем. 1979 г., Кюстендил. - София : ЦНТИИ, 1980, с. 44-47.

     Др. авт.: Страхил Георгиев, Вера Илиева, Г. Пешаков, Г. Отто.

202. Стоилов, Асен. Икономически и организационни въпроси на черешовото производство / Стоилов, Асен. // [П е т д е с е т] 50 години Научноизследователски институт по овощарство - Кюстендил : Докл. от юбилейна науч. сесия, 27-28 ноем. 1979 г., Кюстендил. - София : ЦНТИИ, 1980, с. 36-38.

1981

203.  Георгиев, Страхил. Резултати от азотното торене при черешата / Страхил Георгиев. // О в о щ а р с т в о , 1981, N 10, с. 30-34.

204.  Гергинова, Цветанка. Резултати от една проверка / Цветанка Гергинова. // О в о щ а р с т в о , 1981, N 12, с. 23-24.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

205.  Колева, Анна. Биологични и стопански качества на семеначета от някои форми на махалебката / Анна Колева. // Г р а д и н а р .   и   л о з а р .   н а у к а , 1981, N 6, с. 9-16.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

1982

206.  Георгиев, Страхил. За листната диагностика при овощните растения / С рахил Георгиев. // С е л с к о с т о п .   н а у к а , 1982, N 2, с. 43-49.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

207.  Георгиев, Страхил. Съдържание на хранителни елементи в листата на черешата / Страхил Георгиев. // О в о щ а р с т в  , 1982, N 8, с. 34-39.

208.  Георгиев, Страхил. Тестиране на почви от черешови градини във връзка с почвеното уморяване / Страхил Георгиев. // Г р а д и н а р .   и   л о з а р .   н а у к а , 1982, N 5, с. 23-29.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

1983

209.  Георгиев, Васил. Състояние, проблеми и мерки за по-нататъшното разширяване на дейността в областта на растителните ресурси с оглед използуването им при селекцията на черешата / Васил Георгиев. // С е л с к о с т о п .   н а у к а , 1983, N 6, с. 24-29.

210.  Колева, Анна. Влияние на концентрацията на 4-(3-индолил -маслена киселина (ИМК) върху вкореняването на зрели резници от махалебка / Анна Колева. // Г р а д и н а р .   и   л о з а р .   н а у к а , 1983, N 3, с. 22-36.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

211.  Колева, Анна и др. Коренообразуване и вкореняване на зрели резници от форми на махалебка в зависимост от съдържанието на въглехидрати в тях / Анна Колева, П. Манолов. // Г р а д и н а р .   и   л о з а р .   н а у к а , 1983, N 8, с. 10-19.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

212.  Колева, Анна. Ускорен метод за производство на черешов посадъчен материал / Анна Колева. // О в о щ а р с т в о , 1983, N 7, с. 19-21.

213.  Миланов, Борис и др. Напукване на черешови плодове / Борис Миланов, Страхил Георгиев. // К о н с е р в н а   п р о м и ш л е н о с т , 1983, N 11, с. 23-24.

1984

214.  Боровинова, Мария и др. Влияние на болестите и неприятелите върху качеството на овощните плодове / Мария Боровинова, Цветанка Гергинова. // Р а с т .   з а щ и т а , 1984, N 3, с. .

215.  Боровинова, Мария и др. Растителната защита и проблемите по опазване на околната среда / Мария Боровинова, Йорданка Станчева. // О в о щ а р с т в о , 1984, N 2, с. 3-6.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

216.  Виденов, Боян. Да прилагаме растителната защита с умение и творчески подход / Боян Виденов. // О в о щ а р с т в о , 1984, N 7, с. 40-41.

217.  Виденов, Боян. Първият растително-защитен опит със самолет / Боян Виденов. // О в о щ а р с т в о , 1984, N 9, с. 39-40.

218.  Георгиев, Васил. Черешови т сорт Сам / Васил Георгиев. // О в о щ а р с т в о , 1984, N 7, с. 34.

219.  Георгиев, Васил. Чувствителност на плодовете на черешата към напукване / Васил Георгиев. // О в о щ а р с т в о , 1984, N 12, с. 32-33.

220.  Георгиев, Страхил. Влияние на азотното торене върху качеството на черешови плодове / Страхил Георгиев. // К о н с е р в н а   п р о м и ш л е н о с т , 1984, N 6

221.  Георгиев, Страхил. Влияние на азотното торене върху някои биологични прояви на черешата / Страхил Георгиев. // Г р а д и н а р .   и   л о з а р .   н а у к а , 1984, N 8, с. 10-16.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

     Хеделфингенска.

222.  Георгиев, Страхил. Влияние на азотното торене върху съдържанието на хранителни елементи в листата на черешата / Страхил Георгиев. // Г р а д и н а р .   и   л о з а р .   н а у к а , 1984, N 7, с. 34-41.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

223.  Георгиев, Страхил. Влияние на азотното торене при черешата върху някои агро имични свойства на почвата / Страхил Георгиев. // Г р а д и н а р .   и   л о з а р .   н а у к а , 1984, N 5, с. 23-29.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

224.  Гергинова, Цветанка. Вирусите по черешата / Цветанка Гергино а. // Р а с т .   з а щ и т а , 1984, N 10, с. 22-23.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

225.  Гергинова, Цветанка. Чист от вируси посадъчен материал от череши и вишни / Цветанка Гергинова. // Р а с т .   з а щ и т а , 1984, N 7, с. 4-6.

     Рез.:  ус. и англ. ез., с библ.

226.  Колева, Анна. Устойчивост на махалебката на асфикция / Анна Колева. // О в о щ а р с т в о , 1984, N 1, с. 38-40.

     Рез.: рус. и англ ез., с библ.

1985

227.  Георгиев, Васил и др. Самоплодни сортове череши / Васил Георгиев, Соня Николова. // О в о щ а р . ,   г р а д и н а р .   и   к о н с е р в .   п р о м . , 1985, N 7

228.  Георгиев, Страхил. Влияние на азотното торене върху биологичния износ на плодовата продукция от черешов насаждение / Страхил Георгиев. // Р а с т е н и е в .   н а у к и , 1985, N 4, с. 81-88.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

229.  Колева, Анна. Изучване в питомник на семеначета от подбрани махалебкови форми за подложки на черешата / Анна Колева. // Р а с т е н и е в .   н а у к и , 1985, N 2, с. 93-102.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

230.  Стойнева, Милка. Икономическа ефективност на производството на посадъчен материал от дървесни овощни видове / М лка Стойнева. // Р а с т е н и е в .   н а у к и , 1985, N 12, с. 103-107.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

1986

231.  Георгиев, Страхил. Конкретно според условията / Страхил Георгиев. // Л и ч н о   и   п о м о щ н о   с т о п . , 1986, N 4, с. 11-12.

232.  Колева, Анна. Резултати от изучвания върху съвместимостта между подложка и присадник при черешата в питомник / Анна Колева. // Р а с т е н и е в .  н а у к и , 1986, N 3, с. 95-101.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

1987

233.  Гергинова, Цветанка. Вирусът на грапавите плодове по череша (Sweet cherry rough fruit virus-SCRFV) / Цветанка Гергинова. // П о ч в о з н . ,   а г р о х и м .   и   р а с т .   з а щ и т а , 1987, N 6, с. 63-68.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

234.  Гергинова, Цветанка. Пр чистване на вируса на деформиращото прошарване по сливата, изолиран от череша, и получаване на антисерум / Цветанка Гергинова. // Р а с т е н и е в .   н а у к и , 1987, N 7, с. 96-100.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

235.  Коларов, Янко и др. Нов неприятел по черешата в България / Янко Коларов,  орданка Станчева, Иван Средков. // П о ч в о з н . ,   а г р о х и м .   и   р а с т .   з а щ и т а , 1987, N 5, с. 95-98.

1988

236.  Боровинова, Мария. Борба срещу цилиндроспориозата по черешата (Blumeriella j apii) чрез слединфекциозни пръскания / Мария Боровинова. // Р а с т е н и е в .   н а у к и , 1998, N 1, с. 63-65.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

237.  Боровинова, Мария. Нов патоген [Pseudomonas syringae] по черешата в Кюстендилски район / Мария Боровинова. // Р а с т е н и е в .   н а у к и , 1988, N 9, с. 107-112.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

238.  Боровинова, Мария и др. Чувствителност на сортове череши и сорто-подложкови комбинации към Pseudomonas syringae / Мария Б ровинова, Анна Колева. // Р а с т е н и е в .   н а у к и , 1988, N 8, с. 104-106.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

     Бинг, Ван, Козерска, Ламберт.

239.  Гергинова, Цветанка. Проучвания върху б лестта жлебове по стъблото на видове от род Prunus / Цветанка Гергинова. // Р а с т е н и е в .   н а у к и , 1988, N 8, с. 98-105.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

240.  Гергинова, Цветанка. Проучвания върху черешовото листно прошарване в Бъ гария / Цветанка Гергинова. // Р а с т е н и е в .   н а у к и , 1988, N 9, с. 100-106.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

241.  Колева, Анна. Махалебка. // Е н ц и к л о п е д и ч е н речник : Кюстендил / Глав. ред. Асен Василиев и др. - София : БАН, 1988, с. 396.

1989

242.     Георгиев, Васил и др. Българска хрущялка - нов сорт череша : (Синоними: Хибрид N 2437) / Вас л Георгиев, Ангелина Величкова. // [Ш е с т д е с е т] 60 години     Научноизследователски институт по овощарство - Кюстендил. - София : БЗНС, 1989, с. 52-62.        

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

243.  Георгиев, Васил и др. Някои въпроси на технологията за създаване и отглеждане на насажденията / Васил Георгиев, Методий Миленков. // С о р т о в е и технологии при череши, вишни и ягодоплодни култури : Васил Георгиев и др. - София : [НТС], 1989, с. 13-18.

244.  Георгиев, Васил и др. Състояние и проблеми на производството на череши / Вас ил Георгиев, Д. Радулов. // О в о щ а р . ,   г р а д и н а р .   и   к о н с е р в .   п р о м . , 1989, N 2, с. 14-15.

245.  Георгиев, Васил. Унаследяване на някои помологични и биологични особености на черешови сортове и хибриди в F1 [II] : Време на цъфтеж и на узряване на плодовете : Родовитост на хибридите : Селекционна оценка на хибридните комбинации / Васил Георгиев. // [Ш е с т д е с е т] 60 години Научноизследователски институт по овощарство - Кюстендил. - София : БЗНС, 1989, с. 37-51.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

246.  Георгиев, Васил. Унаследяване на някои помологични и биологични особености на черешови сортове и хибриди в F1 [I] : Едрина на плодовете : Оцветяване на плодовата кожица, разтворимо сухо вещество в плодовото месо : Обща оценка на вкусовите качества на плодовете / Васил Георгиев. // [Ш е с т д е с е т] 60 години Научноизследователски институт по овощарство - Кюстендил. - София : БЗНС, 1989, с. 21-36.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

247.  Георгиев, Васил и др. Череша : Победа; Кюстендилска хрущялка; Черна Конявска; Българска хрущялка; Мизия. // Г е о р г и е в, Васил и др. Нови сортове, създадени в Научноизследователския институт по овощарство - Кюстендил / Васил Георгиев, Методий Миленков. - Кюстендил, 1989, с. 3-5.

248.  Георгиев, Васил и др. Череша и вишня / Васил Георгиев, Методий Миленков. // С о р т о в е и технологии при череши, вишни и ягодоплодни култури : Васил Георгиев и др. - София : [НТС], 1989, с. 2-12.

249.  Георгиев, Страхил. Влияние на комплексни торове за листно подхранване върху някои биологични прояви на черешата / Страхил Георгиев. // [Ш е с т д е с е т] 60 години Научноизследователски институт по овощарство - Кюстендил. - София : БЗНС, 1989, с. 142-149.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

250.  Гергинова, Цветанка. Разпределение на вируса на деформиращото прошарване по сливата (Prune dwarf virus) в черешови, вишневи и махалебкови дървета / Цветанка Гергинова. // [Ш е с т д е с е т] 60 години Научноизследователски институт по овощарство - Кюстендил. - София : БЗНС, 1989, с. 212-218.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

251.  Гергинова, Цветанка. Реагиране на 13 сорта череши на вируса на черешовото листно прошарване / Цветанка Гергинова. // [Ш е с т д е с е т] 60 години Научноизследователски институт по овощарство - Кюстендил. - София : БЗНС, 1989, с. 214-218.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

     Бигаро Моро, Бинг, Ван, Ламберт, Ламида, Наполеон, Райниер, Ранна черна едра, Рекорд, Сенека, Стар, Хеброс, Хеделфингенска.

252.  Джабиров, Любомир. Себестойност на продукцията от череши и влиянието на някои основни фактори върху равнището и / Любомир Джабиров. // [Ш е с т д е с е т] 60 години Научноизследователски институт по овощарство - Кюстендил. - София : БЗНС, 1989, с. 254-264.

     Рез.: рус. и англ. ез., с би л.

253.  Колева, Анна. Кореновата система на отбрани форми на махалебката в семенилище и в питомник / Анна Колева. // [Ш е с т д е с е т] 60 години Научноизследователски институт по овощарство - Кюстендил. - София : БЗНС, 1989, с. 89-98.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

254.  Колева, Анна. Морфологични и биологични особености на някои форми на Pr. Mahaleb / Анна Колева. // [Ш е с т д е с е т] 60 години Научноизследователски институт по овощарство - Кюстендил. - София : БЗНС, 1989, с. 73-88 .

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

255.  Някои неинфекциозни фактори и загиването на черешата / Методий Миленков и др. // [Ш е с т д е с е т] 60 години Научноизследователски институт по овощарство - Кюстендил. - София : БЗНС, 1989, с. 191-205.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

     Др. авт.: Страхил Георгиев, Здравчо Макариев, Анна Колева.

256.  Пелов, Венелин и др. Видов състав и роля на паразитите по Scolytusrugulosus ratz. (Coleoptera: Ipidae) / Венелин Пелов, Иван Средков. // [Ш е с т д е с е т] 60 години Научноизследователски институт по овощарство - Кюстендил. - София : БЗНС, 1989, с. 243-253.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

1990

257. Георгиев, Васил. Влияние на студовете върху черешата в Института по овощарство в Кюстендил и Кюстендилската котловина / Васил Георгиев. // В л и я н и е на студовете през януари и февруари 1985 г. върху някои дървесни овощни видове в Кюстендилската котловина. - Кюстендил : ЦНТИИ, 1990, с. 34-46.

258.  Георги в, Страхил. Устойчивост на млади черешови и вишневи дървета на зимни мразове в зависимост от минералното хранене / Страхил Георгиев. // В л и я н и е на студовете през януари и февруари 1985 г. върху някои дървесни овощни видове в Кюстендилската котловина. - Кюстендил : ЦНТИИ, 1990, с. 52-56.

259.  Гергинова, Цветанка. Тестиране на черешови и вишневи сортове за вируси / Цветанка Гергинова. // О в о щ а р . ,   г р а д и н а р .   и   к о н с е р в .   п р о м . , 1990, N 4, с. 14-15.

260.  Колева, Анна и др. За някои особености на подложката Колт / Анна Колева, Васил Георгиев. // Р а с т е н и е в .   н а у к и , 1990, N 3, с. 82-86.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

261.  Колева, Анна. Студоустойчивост на семенни и клонови подложки и на присадени върху тях черешови сортове / Анна Колева. // В л и я н и е на студовете през януари и февруари 1985 г. върху някои дървесни овощни видове в Кюстендилската котловина. - Кюстендил : ЦНТИИ, 1990, с. 50-52.

     Козерска, Ван, Бинг.

262.  Макариев, Здравчо.  Резултати от изотопни изследвания върху азотното хранене и торенето на ябълката и черешата / Здравчо Макариев. // П о ч в о з н .   и   а г р о х и м . , 1990, N 3, с. 28-36.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

1991

263.  Макариев, Здравчо и др. Почвената умора при ябълка и череша в Кюстенделски район / Здравчо Макариев, Страхил Георгиев. // П о ч в о з н .   и   а г р о х и м . , 1991, N 5-6, с. 38-42.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

264.  Савова, Десислава и др. Влияние на някои растежни регулатори върху н пукването на черешови плодове / Десислава Савова, Христо Христов. // И н т е н з и ф и к а ц и я и екологизация на овощарството. - Кюстендил : Без. изд., 1991, с. 17-20.

     С библ.

1992

265.  Георгиев, Страхил. Биологични прояви на млади черешови дървета в зависимост от предпосадъчния фон и режима на азотно торене / Страхил Георгиев. // Р а с т е н и е в .   н а у к и , 1992, N 9-10, с. 69-76.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

266.  Георгиев, Страхил. Влияние на минералното торене, хранителната площ и сорта върху съдържанието на хранителни елементи в листата на черешата / Страхил Георгиев. // Р а с т е н и е в .   н а у к и , 1992, N 1-2, с. 79-84.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

267.  Георгиев, Страхил. Изменения в агрохимическите свойства на излужена канелена горска почва в зависимост от количеството на внесения азот в младо черешово насаждение / Страхил Георгиев. // Р а с т е н и е в .   н а у к и , 1992, N 9-10, с. 61-68.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

268.  Георгиев, Страхил. Съдържание на хранителни елементи в листата на млади черешови дървета в зависимост от минeралното торене / Страхил Георгиев. // Р а с т е н и е в .   н а у к и , 1992, N 9-10, с. 77-83.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

269.  Колева, Анна. Растежни и репродуктивни прояви на сортоподложкови комбинации при черешата / Анна Колева. // Р а с т е н и е в .   н а у к и , 1992, N 1-2, с. 70-78.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

1993

270.  Средков, Иван и др. Видов състав на подсем. Scymninae (Cocinellidae Coleoptera) в черешови насаждения в с.Таваличево, Кюстендилско / Иван Средков, В. Йорданова. // В т о р а национална научна конференция по ентомология : Сб. докл. - София, 1993, с. 58-61.

1994

271.  Георгиев, Васил и др. Резултати от изучавания върху самоплодността при черешата / Васил Георгиев, Николай Христов, Стефан Иванов. // Н а у ч н а сесия. 65 години Институт по овощарство в Кюстендил : Овощарството в условията на пазарна икономика : Сб. докл. на Трета нац. научно-практическа конференция с междунар. участие, 25-27 окт. 1994. - София : Отворено общество, 1994, с. 76-78.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ. - Бинг, Ламберт, Наполеон.

272.  Георгиев, Страхил. Влияние на минералното торене върху съдържанието на хранителни елементи в листата на плододаващи черешови дървета / Страхил Георгиев. // Н а у ч н а сесия. 65 години Институт по овощарство в Кюстендил : Овощарството в условията на пазарна икономика : Сб. докл. на Трета нац. научно-практическа конференция с междунар. участие, 25-27 окт. 1994. -  София : Отворено общество, 1994, с. 186-190.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

273.     Домозетов, Димитър и др. Зарастване на раните и растежни прояви след механизирана резитба на черешовия сорт Козерска / Димитър Домозетов, Цоло Михайлов. // Р а с т е  н и е в .   н а у к и , 1994, N 1-2, с. 73-75.        

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

274.  Колева, Анна и  др. Изучаване в питомник на семеначета от Дроганова жълта и отбрани махалебкови форми за подложки на вишнята / Анна Колева, Христо Куков. // Р а с т е н и е в .   н а у к и , 1994, N 1-2, с. 65-68.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

275.  Колева, Анна. ИК-М9 - нова подложка за череша / Анна Колева. // Н а у  н а сесия. 65 години Институт по овощарство в Кюстендил : Овощарството в условията на пазарна икономика : Сб. докл. на Трета нац. научно-практическа конференция с междунар. участие, 25-27 окт. 1994. - София : Отворено общество, 1994, с. 109-111.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

276.  Колева, Анна. Растежни и продуктивни прояви на сортоподложкови комбинации при черешата през периода на пълно плододаване / Анна Колева. // Н а у ч н а сесия. 65 години Институт по овощарство в Кюстендил : Овощарството в условията на пазарна икономика : Сб. докл. на Трета нац. научно-практическа конференция с междунар. участие, 25-27 окт. 1994. - София : Отворено общество, 1994, с. 112- 14.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

277.  Колева, Анна. Резултати от сравнителното изучаване на сортоподложкови комбинации при черешата в условията на две резлични месторастения / Анна Колева. // Н а у ч н а сесия. 65 години Институт по овощарство в Кюстендил : Овощарството в условията на пазарна икономика : Сб. докл. на Трета нац. научно-практическа конференция с междунар. участие, 25-27 окт. 1994. - София : Отворено общество, 199 , с. 118-121.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

278.  Михайлов, Цоло и др. Резитба на черешата през периода на плододаване / Цоло Михайлов, Димитър Домозетов. // Н а у ч н а сесия. 65 години Институт по овощарство в Кюстендил : Овощарството в условията на пазарна икономика : Сб. докл. на Трета нац. научно-практическа конференция с междунар. участие, 25-27 окт. 1994. - София : Отворено общество, 1994, с. 146-148.

     Рез.: рус. и англ. ез.,  библ.

279.  Примерни модели на черешови овощни градини, размер и ефективност на капиталните вложения / Любомир Джабиров и др. // И к о н о м .   и   у п р а в л .   с е л .   с т о п . , ХХХIХ, 1994, N 5, с. 48-50.

     Рез.: англ. ез.

     Др. авт.: Страхил Георгиев, Симеон Илиев, Христо Куков.

280.   Средков, Иван и др. Акарофауна по черешата в Кюстендилски район / Иван Средков, Спаска Симова. // Н а у ч н а сесия. 65 години Институт по овощарство в Кюстендил : Овощарството в условията на пазарна икономика : Сб. докл. на Трета нац. научно-практическа конференция с междунар. участие, 25-27 окт. 1994. - София : Отворено общество, 1994,  с. 211-214.

     Р з.: рус. и англ. ез., с библ.

281.  Състояние и перспективи на овощарството в Кюстендилския район : Дискусия. // Н а у ч н а сесия. 65 години Институт по овощарство в Кюстендил : Овощарството в условията на пазарна икономика : Сб. докл. на Трета нац. научно-практическа конференция с междунар. участие, 25-27 окт. 1994. - София : Отворено общество, 1994, с. 5-7.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

282.  Тасева, Венера и др. Влияние на минералното торене на черешата върху почвената микрофлора / Венера Тасева, Страхил Георгиев. // Н а у ч н а сесия. 65 години Институт по овощарство в Кюстендил : Овощарството в условията на пазарна икономика : Сб. докл. на Трета нац. научно-практическа конференция с междунар. участие, 25-27 окт. 1994. - София : Отворено общество, 1994, с. 183-185.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

283.  Христов, Николай. Кръстосана несъвместимост между черешови сортове / Николай Христов. // Н а у ч н а сесия. 65 години Институт по овощарство в Кюстендил : Овощарството в условията на пазарна икономика : Сб. докл. на Трета нац. научно-практическа конференция с междунар. участие, 25-27 окт. 1994. - София : Отворено общество, 1994, с. 25-26.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ. - Българска хрущялка, Козерска и Гермерсдорфска.

284.  Христов, Николай. Реакция на черешови сортове към някои абиотични фактори / Николай Христов. // Н а у ч н а сесия. 65 години Институт по овощарство в Кюстендил : Овощарството в условията на пазарна икономика : Сб. докл. на Трета нац. научно-практическа конференция с междунар. участие, 25-27 окт. 1994. - София : Отворено общество, 1994,  с. 15-18.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ. - Мертон крейн, Хеделфингенска, Ериане, Бигаро Бюрла, Кримска черна, Шмидт, Уол пургис, Техловицка, Принцеса, Охридска.

1995

285.  Боровинова, Мария и др. Резултати от изучвания върху някои биологични и стопански качества на нови за Кюстендилския район черешови сортове / Мария Боровинова, Николай Христов. // С б о р н и к на докладите и резюметата от Юбилейната науч. сеси : Устойчивото земеделие в условията на прехода към пазарна икономика : Т. II, кн. 1. - Пловдив : Акад. изд. на ВСИ, 1995, с. 119-122.

     С библ.

286.   Георгиев, Васил. Българска хрущялка / Васил Георгиев. // Н о в и български черешови и крушови сортове : Васил Георгиев . - София : Пъблиш Сайт Сет Агри, 1995, с. 6. : сн.        

287.   Георгиев, Васил. Кюстендилска хрущялка / Васил Георгиев. // Н о в и български черешови и крушови сортове : Васил Георгиев . - София : Пъблиш Сайт Сет Агри, 1995, с. 4. : сн.        

288.    Георгиев, Васил. Мизия / Васил Георгиев. // Н о в и български черешови и крушови сортове : Васил Георгиев . - София : Пъблиш Сайт Сет Агри, 1995, с. 7. : сн.       

289.   Георгиев, Васил. Победа / Васил Георгиев. // Н о в и български черешови и крушови сортове : Васил Георгиев . - София : Пъблиш Сайт Сет Агри, 1995, с. 3. : сн.        

290.   Георгиев, Васил. Черна Конявска / Васил Георгиев. // Н о в и български черешови и крушови сортове : Васил Георгиев . - София : Пъблиш Сайт Сет Агри, 1995, с. 5. : сн.       

291.  Джабиров, Любомир и др. Икономическа ефективност от минералното торене при плододаващите черешови дървета / Любомир Джабиров, Страхил Георгиев. // И к о н о м .   и   у п р а в л .   с е л .   с т о п . , ХL, 1995, N 4, с. 38-40.

     Рез.: англ. ез.

292.  Колева, Анна. Влияние на подложката върху вегетативните и продуктивните прояви на черешата при условията на варовита хумусно-карбонатна почва. // С б о р н и к на докладите и резюметата от Юбилейната науч. сесия : Устойчивото земеделие в условията на прехода към пазарна икономика : Т. II, кн. 1. - Пловдив : Акад. изд. на ВСИ, 1995, с. 17-20.

     С библ.

293. Колева, Анна. Съдържание на азот и пепелни елементи в листата на сортоподложкови комбинации при черешата. // С б о р н и к на докладите и резюметата от Юбилейната науч. сесия : Устойчивото земеделиие в условията на прехода към пазарна икономика : Т. II, кн. 1. - Пловдив : Акад. изд. на ВСИ, 1995, с. 21-24.

     С библ.

294.  Колева, Анна. Химически състав на плодове от сортоподложкови комбинации при черешата / Анна Колева. // Н а у ч .   т р .   н а   В С И - П л о в д и в , Т. XL, 1995, N 1, с. 119-121.

     Рез.: англ. ез., с библ.

295.  Средков, Иван. Резултати от проучвания върху методите за прогноза при черешовата муха Rhagoletis cerasi L. /Diptera: Tripetidae/. // С б о р н и к на докладите и резюметата от Юбилейната науч. сесия : Устойчивото земеделиие в условията на прехода към пазарна икономика : Т. III, кн. 2. - Пловдив : Акад. изд. на ВСИ, 1995, с. 197-201.

     Рез.: англ. ез., с библ.

1996

296.  Боровинова, Мария и др. Някои биологични и стопански качества и чувствителност към цилиндроспориоза (Coccomyces hiemalis) на десет черешови сорта / Мария Боровинова, Николай Христов. // С ъ в р е м е н н а растителна защита : Сб. докл., изнесени на юбил. науч. сес. 60 г. Инст. за защита на растенията 25-27 окт. 1995 г. - София : ПъблишСайСет-Агри, 1996, с. 120-123

     Рез.: англ. ез., с библ.

297.  Георгиев, Страхил. Биологични прояви на плододаващи черешови дървета в зависимост от минералното торене / Страхил Георгиев. // Р а с т е н и е в .   н а у к и , 1996, N 6, с. 56-59.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

298.  Георгиев, Страхил. Изменения в агрохимическите свойства на излужена канелена горска почва в зависимост от минералното торене в плододаващо черешово насаждение / Страхил Георгиев. // П о ч в о з н . ,   а г р о х и м .   и   е к о л . , 1996, N 4, с. 17-21.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

299.  Колева, Анна и др. Икономическа ефективност на производството на клонови и семенни подложки за някои овощни видове / Анна Колева, Снежана Саева. // И к о н о м .   и   у п р а в л .   с е л .   с т о п . , 1996, N 7, с. 30-32.

     Рез.: англ. ез.

300.  Миленков, Методий. Сортов състав, срок на  получаване и технология за производство на екологично чисти овощни плодове за нуждите на екотуризма в Югозападна България / Методий Миленков, Атанас Благов, Николай Христов. // И к о н о м и ч е с к и, природни и здравни основи на екологичния туризъм в Югозападна България - специфичен регион на Балканите : Притурка на пропуснати научни доклади, изнесени на Конф ренцията, състояла се на 14 и 15 юни 1996 г. в гр. Благоевград. - Благоевград : ЮЗУ, 1996, с. 27-32.

301.  Попатанасова, Десислава и др. Устойчивост към напукване на плодовете при някои черешови сортове / Десислава Попатанасова, Николай Христов. // А г р о к о м п а с , 1996, N 5, с. 12-13.

302.  Средков, Иван. Ефикасност на някои инсектициди и срокове за борба с мъхнатия бръмбар (Epicometis hirta roda/Coleoptera - Scarabaeidae/) при овощните дървета / Иван Средков. // Р а с т е н и е в .   н а у к и , 1996, N 9, с. 62-65.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

303.  Средков, Иван. Някои биологични особености на черешовата муха Rhagoletis cerasi L. (Diptera: Tripetidae) и възможнасти за разработване на икономически праг на вредност срещу нея / Иван Средков. // С ъ в р е м е н н а растителна защита : Сб. докл., изнесени на юбил. науч. сес. 60 г. Инст. за защита на растенията 25-27 окт. 1995 г. - София : ПъблишСайСет-Агри, 1996, с. 273-276.

     Рез.: англ. ез., с библ.

1997

304.   Георгиев, Васил. Данелия - нов сорт череши / Васил Георгиев. // Р а с т е н и е в .   н а у к и , 1997, N 1, с. 59-61.        

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

      Виж и: Данелия - нов български черешов сорт // А г р о к о м п а с, 1997, N 4, с. 12.

305. Попатанасова, Десислава и др. Влияние на подложката върху напукването на черешови плодове от сортовете Козерска и Ван / Десислава Попатанасова, Анна Колева. // С е л с к о с т о п .   н а у к а , 1997, N 2-3, с. 46-47.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

1998

306. Сотиров, Димитър и др. Култивиране на незрели хибридни ембриони от ранозреещи сортове череши в условия инвитро / Димитър Сотиров, Николай Христов. // О в о щ а р с т в о т о при съвременните условия : Сб. докл. от IV науч.-практ. конф. на младите науч. работници и специалисти в овощарството с междунар. участие, Кюстендил, 14-15 окт. 1998. - Кюстендил : без. изд., 1998, с. 24-27.

     Рез.: англ. ез., с библ. - Аноне, Бигаро Бюрла, Сенека, Стела.

307.  Сотиров, Димитър. Проучване възможностите на ин витро клониране на получени чрез ембриокултури черешови и вишневи семеначета / Димитър Сотиров. // О в о щ а р с т в о т о при съвременните условия : Сб. докл. от IV науч.-практ. конф. на младите науч. работници и специалисти в овощарството с междунар. участие, Кюстендил, 14-15 окт. 1998. - Кюстендил :  ез. изд., 1998, с. 32-35.

     Рез.: англ. ез., с библ. - Бигаро Бюрла, Сенека.

308.  Състояние на черешопроизводството и възможности за отглеждане на културата в планинските и полуплнинските райони на страната / Страхил Георгиев и др. // J o u r n a l   o f   M o u n t a i n   A g r i c u l t u r e   o n   t h e   B a l k a n s , 1998, vol. 1, N 6, с. 550-557.

     Др. авт.: Анна Колева, М рия Боровинова, Венера Тасева, Димитър Домозетов, Любомир Джабиров, Иван Средков, Николай Христов, Десислава Попатанасова. - Рез.: англ. ез.

309.    Христов, Николай и др. Вик - перспективен черешов сорт / Николай Христов, Васил Георгиев. // О в о щ а р с т в о т о при съвременните условия : Сб. докл. от IV науч.-практ. конф. на младите науч. работници и специалисти в овощарството с междунар. участие, Кюстендил, 14-15 окт. 1998. - Кюстендил : без. изд., 1998, с. 5-8.        

     Рез.: англ. ез., с библ.

1999

310.  Тасева, Венера и др. Повреди, реакция и възстановителна способност на черешови дървета, пострадали от градушка / Венера Тасева, Страхил Георгиев. // Р а с т е н и е в .   н а у к и , 1999, N 6, с. 330-333.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

2000

311.  Боровинова, Мария и др. Схема за засаждане на овощната градина - предпоставка за намаляване употребата на пестициди / Мария Боровинова, Илияна Иванова, Иван Средков. // С б о р н и к на докладите от третата научно-техническа конференция с международно участие : Екология и здраве 2000, 26 окт. 2000 г., Пловдив. - Пловдив : Академично изд. на ВСИ, 2000, с. 51 54.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

312.  Колева, Анна. ИК-М8(R) - нова подложка за череша и вишна / Анна Колева. // Р а с т е н и е в .   н а у к и , 2000, N 5, с. 300-304.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

313.   Миленков, Методий и др. Череша / Методий Миленков, Николай Христов, Иван Средков. // З е м е д е л и е   п л ю с , 2000, N 9        

     Приложение, 16 с.

314.  Тасева, Венера и др. Влияние на азотното торене върху почвената микрофлора / Венера Тасева, Страхил Георгиев. / С б о р н и к на докладите от третата научно-техническа конференция с международно участие : Екология и здраве 2000, 26 окт. 2000 г., Пловдив. - Пловдив : Академично изд. на ВСИ, 2000, с. 47-50.

     Рез.: рус. и англ. ез., с библ.

2002

315.  Възможности за развитие на овощарството в Кюстендилски окръг / Димитър Домозетов и др. // Р а с т е н и е в .   н а у к и , 2002, N 39, с. 114-119.

     Др. авт.: Венера Тасева, Мария Боровинова, Атанас Благов, Страхил Георгиев, Снежана Саева. - Рез.: бълг. и англ. ез.

316.  Георгиев, Страхил и др Икономическа ефективност на минералното торене на плододаващи черешови дървета / Страхил Георгиев, Снежана Саева, Анелия Стоянова. // П е т а научно-практическа конференция на младите научни работници и специалисти с междунар. участие, 15 окт. 2002 : Сборник доклади . - Кюстендил : Институт по земеделие, 2002, с. 52-56.

     Рез.: англ. ез., с библ. - Българска хрущялка, Мизия, Данелия, Стефания.

317.  Христов, Николай и др. Оценка и перспективи на нови черешови сортове / Николай Христов, Анелия Борисова. // П е т а научно-практическа конференция на младите научни работници и специалисти с междунар. участие, 15 окт. 2002 : Сборник доклади . - Кюстендил : Институт по земеделие, 2002, с. 32-35.

     Рез.: англ. ез., с библ. - Българска хрущялка, Мизия, Данелия, Стефания.

2003

318.  Георгиев, Страхил и др. Биологични прояви на плододаващи черешови дървета в зависимост от азотната форма и норма на торене / Страхил Георгиев, Илияна Радомирска. // Р а с т е н и е в .   н а у к и , 2003, N 4, с. 334-337.

319.  Георгиев, Страхил. Влияние на азотното торене при черешата върху някои агрохимически показатели на почвата / Страхил Георгиев. // Р а с т е н и е в .   н а у к и , 2003, N 6, с. 538-541.

     Рез.: бълг. и англ. ез.

2005

320.  Балевски, Николай и др. Анотиран списък на полезната акарофауна и ентомофауна в биоценозата на черешата в България / Николай Балевски, Спаска Симова, Иван Средков. // Н а у ч .   т р .   Н а ц .   ц е н т ъ р   а г р а р .   н а у к и , Т. 3, 2005, с. 306-319.

     Рез.: англ. ез., с библ.

321. Борисова, Анелия. Определяне на подходящи срокове за тестиране на ИЛАР вируси при череша и вишня / Анелия Борисова. // Н а у ч .   т р .   Н а ц .   ц е н т ъ р   а г р а р .   н а у к и , Т. 3, 2005, с. 301-305.

     Рез.: англ. ез., с библ.

322.  Боровинова, Мария. Резултати от проучвания  ърху възможността за едновременна борба срещу болестите по черешата / Мария Боровинова. // Н а у ч .   т р .   Н а ц .   ц е н т ъ р   а г р а р .   н а у к и , Т. 3, 2005, с. 295-300.

     Рез.: англ. ез., с библ.

323.  Здравкова, А. и др. Напояване при черешата в България - състояние и тенденции : Обзор / А. Здравкова, Димитър Сотиров, Десислава Попатанасова. // С е л с к о с т о п .   н а у к а , 2005, N 2, с. 3-8.

324.  Колева, Анна. Череши. // К а т а л о г на безвирусни сортове в овощните маточни градини за калеми : По проект на ФАМАД / Анна Колева и др. - Без изд., 2005, с. 57-68.

     Др. авт.: Николай Христов, Методий Миленков. - Бигаро Бюрла, Маргит, Вега, Бинг, Ван, Старкинг харди джайънт, Сънбърст, Наполеон, Стела, Стар, Лапинс, Дьонисенова жълта, Шнайдерова късна хрущялка, Кордия, Регина, Хеделфингенска.

     [2. доп. изд.] 2006, с. 61-77.

325.  Овощарството при планински и полупланински условия / Димитър Домозетов и др. // Н а у ч .   т р .   Н а ц .   ц е н т ъ р   а г р а р .   н а у к и , Т. 1, 2005, с. 131-150.

     Др. авт.: Кирил Дойчев, Методий Миленков, Страхил Георгиев, Мария Боровинова, Снежана Саева, Атанас Благов, Венера Тасева, Илияна Иванова.

326.  Попатанасова, Десислава и др. Влияние на някои растежни регулатори върху разпукването на пъпките при черешата / Десислава Попатанасова, Христо Христов. // Н а у ч .   т р .   Н а ц .   ц е н т ъ р   а г р а р .   н а у к и , Т. 3, 20 5, с. 203-207.

     Рез.: англ. ез., с библ.

327.  Попатанасова, Десислава и др. Проучване на някои растежни регулатори за намаляване напукването на черешовите плодове / Десислава Попатанасова, Христо Христов. // Н а у ч .   т р .   Н а ц .   ц е н т ъ р   а г р а р .   н а у к и , Т. 3, 2005, с. 217-222.

     Рез.: англ. ез., с библ.

328.   Попатанасова, Десислава и др. Проучвания върху влиянието на подложката върху напукването на плодовете на черешовия сорт Ван / Десислава Попатанасова, Димитър Сотиров. // Н а у ч .   т р .   Н а ц .   ц е н т ъ р   а г р а р .   н а у к и , Т. 3, 2005, с. 208-211.        

     Рез.: англ. ез., с  ибл.

329.  Попатанасова, Десислава и др. Резултати от проучване върху чувствителността на някои черешови сортове към напукване на плодовете и гниене / Десислава Попатанасова, Николай Христов, Мария Боровинова. // Н а у ч .   т р .   Н а ц .   ц е н т ъ р   а г р а р .   н а у к и , Т. 3, 2005, с. 212-216.

     Рез.: англ. ез., с библ.

330.  Сотиров, Димитър и др. Проучвания върху нови интродуцирани подложки присадени с черешовия сорт Ван през първите пет години от засаждането / Димитър Сотиров, Николай Христов. // Н а у ч .   т р .   Н а ц .   ц е н т ъ р   а г р а р .   н а у к и , Т. 3, 2005, с. 54-58.

     Рез.: англ. ез., с библ.

331.  Сотиров, Димитър. Растежни и репродуктивни прояви на вишневи сортове отглеждани на собствен корен и присадени върху махалебковата подложка ИК-М9 / Димитър Сотиров. // Н а у ч .   т р .   Н а ц .   ц е н т ъ р   а г р а р .   н а у к и , Т. 3, 2005, с. 67-71.

     Рез.: англ. ез., с библ.

332.  Стоянова, Анелия и др. Икономическа ефективност на различни начини за поддържане на почвената повърхност в плододаващо черешово насаждение / Анелия Стоянова, Венера Тасева, Снежана Саева. // Н а у ч .   т р .   Н а ц .   ц е н т ъ р   а г р а р .   н а у к и , Т. 3, 2005, с. 223-228.

     Рез.: англ. ез., с библ.

333.   Тасева, Венера. Растежни и продуктивни прояви на черешовия сорт Бинг при различни  системи за поддържане на почвата и норми на азотно торене / Венера Тасева. // Н а у ч .   т р .   Н а ц .   ц е н т ъ р   а г р а р .   н а у к и , Т. 3, 2005, с. 192-197.        

     Рез.: англ. ез., с библ. 

334.  Христов, Николай. Изучвания върху самофертилността на отбрани черешови хибриди / Николай Христов. // Н а у ч .   т р .   Н а ц .   ц е н т ъ р   а г р а р .   н а у к и , Т. 3, 2005, с. 64-66.

     Рез.: англ. ез., с библ.

335.  Христов, Николай и др. Някои въпроси на черешопроизводството в  света и у нас и приносът на Институт по земеделие - Кюстендил за подобряване на черешовия сортимент в България / Николай Христов, Васил Георгиев, Анелия Стоянова. // Н а у ч .   т р .   Н а ц .   ц е н т ъ р   а г р а р .   н а у к и , Т. 3, 2005, с. 40-45.

     Рез.: англ. ез., с библ.

336.  Христов, Николай и др. Някои резултати от сортоизучаването при черешата в Кюстендилския район / Николай Христов, Димитър Сотиров. // Н а у ч .   т р .   Н а ц .   ц е н т ъ р   а г р а р .   н а у к и , Т. 3, 2005, с. 46-49.

     Рез.: англ. ез., с библ.

2006

337.  Борисова, Анелия и др. Изменения и увреждания при черешата, наподобяващи вирусни заболявания / Анелия Борисова, Димитър Сотиров. // С е л с к о с т о п .   н а у к а , 2006, N 4, с. 33-37.

338.  Добра растителнозащитна практика при костилкови овощни видове. // П р а в и л а за добра растителнозащитна практика в земеделието / Иванка Лечева и др. - София : М-во на земеделието и горите : Нац. служба за раст. защита, 2006, с. 379-415.

     Др. авт.: Мария Боровинова, Спаска Симова, Венера Тасева и др.

339.  Домозетов, Димитър и др. Мястото на България в световното производство и търговия на череши / Димитър Домозетов, Илияна Радомирска, Ефриян Кришков. // С е л с к о с т о п .   н а у к а , 2006, N 2, с. 22-26.

340.  Състояние и някои проблеми на овощарството в България / Димитър Домозетов и др. // С  е  л с к о с т о п .   н а у к а , 2006, N 1, с. 42-46.

     Др. авт.: Методий Миленков, Атанас Благов, Венера Тасева, Мария Боровинова, Райна Бойчева. - Рез.: англ. eз., с библ.

2008

341.  Домозетов, Димитър. Перспективи за развитие на овощарството в България / Димитър Домозетов. // З е м е д е л с к о т о бъдеще : Ръководство / Ред. Надежда Яламова. - [Б.м.и.] : Сириус-4, 2008, с. 183-193.

342.  Череша и вишна : Агробиологични изисквания и агротехнически мероприятия. // Р ъ к о в о д с т в о за интегрирано управление на вредителите при овощни култури : Кн. 3 / Йорданка Станчева и др. - София : М-во на земеделието и храните : Нац. служба за раст. защита, 2008, с. 97-115. : с табл.

     Др. авт.: Мария Боровинова и др.