Показалец на научните статии по заглавия

Авионапрашване на овощните култури срещу болести и неприятели 81

Акарофауна по черешата в Кюстендилски район 280

Анотиран списък на полезната акарофауна и ентомофауна в биоценозата на черешата в България 320

Безмедни органични препарати за борба с болестите по овощните култури 101

Биологичен метод за борба с неприятелите по културните растения 93

Биологически методи за борба срещу неприятелите по овощните култури 94

Биологични и стопански качества на семеначета от някои форми на махалебката 205

Биологични прояви на млади черешови дървета в зависимост от предпосадъчния фон и режима на азотно торене 265

Биологични прояви на плододаващи черешови дървета в зависимост от азотната форма и норма на торене 318

Биологични прояви на плододаващи черешови дървета в зависимост от минералното торене 297

Борба с болестите и неприятелите по овощните дървета 57,

Борба с болестите по овощните дървета - борба за високи добиви 83

Борба срещу цилиндроспориозата по черешата (Blumeriella jaapii) чрез слединфекциозни пръскания 236

Българска хрущялка 286

Българска хрущялка - нов сорт череша 242

В технологията ли е причината? 133

Ван - перспективен черешов сорт 132

Взаимоотношения при опрашване на черешови сортове 174,

Видов състав и роля на паразитите по Scolytusrugulosus ratz. (Coleoptera: Ipidae) 256

Видов състав и хранителни растения на листозавивачките (Tortricidae, Lepidoptera) по овощните култури в Кюстендилски район 143

Видов състав на подсем. Scymninae (Cocinellidae Coleoptera) в черешови насаждения в с.Таваличево, Кюстендилско 270

Вик - перспективен черешов сорт 309

Вирусен статус на сортите цреши за целите на половата хибридизациjа 348

Вирусите по черешата 224

Вирусни болести по черешата и производство на свободен от вируси овощен посадъчен материал 197

Вирусът на грапавите плодове по череша (Sweet cherry rough fruit virus-SCRFV) 233

Влияние на азотното торене върху биологичния износ на плодовата продукция от черешово насаждение 228

Влияние на азотното торене върху качеството на черешови плодове 220

Влияние на азотното торене върху някои биологични прояви на черешата 221

Влияние на азотното торене върху почвената микрофлора 314

Влияние на азотното торене върху съдържанието на хранителни елементи в листата на черешата 222

Влияние на азотното торене при черешата върху някои агрохимически показатели на почвата 319

Влияние на азотното торене при черешата върху някои агрохимични свойства на почвата 223

Влияние на болестите и неприятелите върху качеството на овощните плодове 214

Влияние на гама-лъчите при черешата 155

Влияние на комплексни торове за листно подхранване върху някои биологични прояви на черешата 249

Влияние на концентрацията на 4-(3-индолил)-маслена киселина (ИМК) върху вкореняването на зрели резници от махалебка 210

Влияние на минералното торене върху съдържанието на хранителни елементи в листата на плододаващи черешови дървета 272

Влияние на минералното торене на черешата върху почвената микрофлора 282

Влияние на минералното торене, хранителната площ и сорта върху съдържанието на хранителни елементи в листата на черешата 266

Влияние на някои растежни регулатори върху напукването на черешови плодове 264

Влияние на някои растежни регулатори върху разпукването на пъпките при черешата 326

Влияние на подложката върху вегетативните и продуктивните прояви на черешата при условията на варовита хумусно-карбонатна почва 292

Влияние на подложката върху напукването на черешови плодове от сортовете Козерска и Ван 305

Влияние на студовете върху черешата в Института по овощарство в Кюстендил и Кюстендилската котловина 257

Воhарство у Бугарскоj 344

Възможности за вкореняване на зрели резници от махалебка 200

Възможности за получаване на полиплоидни форми при черешата 171

Възможности за развитие на овощарството в Кюстендилски окръг 315

Възможности за редуциране на химичната борба срещу неприятелите по черешата в Кюстендилския район 188

Върху отнасянията на черешовия сорт Ръждавичка белвица на наклонени терени с канелени горски и хумусно-карбонатни почви 110

Върху повредите на овощните растения от късните мразове през пролетта на 1967 г. в Кюстендилския район 102

Върху повредите от ниските температури по дървесните овощни растения през зимата на 1953/1954 г 109

Върху химичния състав на плодовете на 23 черешови сорта при условията на Кюстендилски район 184

Да запазим черешите от гниене 90

Да поевтиним пръскането на овощните дървета 91,

Да прилагаме растителната защита с умение и творчески подход 216

Да се повиши ефективността на черешовото производство 183

Данелия - нов сорт череши 304

Динамика в съдържанието на някои хранителни елементи в листата на неплододаващи черешови дървета през вегетационния период 186

Добра растителнозащитна практика при костилкови овощни видове 338

Евентуални изненади в плодоношението на комплексните овощни градини в България 65

Ефективност на черешата в Кюстендилски окръг 131,

Ефикасност на някои инсектициди и срокове за борба с мъхнатия бръмбар (Epicometis hirta roda/Coleoptera - Scarabaeidae/) при овощните дървета 302

За интензивно производство на черешови плодове 176,

За листната диагностика при овощните растения 206,

За некои прашаньа на интензификациjата на производството на црешни во НР Бугариjа 346

За някои особености на подложката Колт 260,

За разстоянията между дърветата в овощната градина 73,

За съвременното овощарство - съвременна растителнозащитна техника 121

За черешовите подложки 66

Загиването на черешата (P. AVIUM L.) 177

Зарастване на раните и растежни прояви след механизирана резитба на черешовия сорт Козерска 273

Заслуга на кюстендилските овощари 156

Зимна борба срещу болестите и неприятелите на овощните растения 80

Зимна борба срещу болестите по костилковите овощни видове 116

Избор на подложки и производство на посадъчен материал за промишлени черешови насаждения 172

Избор на сортовете и разположението им в овощната градина 60

Изменения в агрохимическите свойства на излужена канелена горска почва в зависимост от количеството на внесения азот в младо черешово насаждение 267

Изменения в агрохимическите свойства на излужена канелена горска почва в зависимост от минералното торене в плододаващо черешово насаждение 298

Изменения и увреждания при черешата, наподобяващи вирусни заболявания 337

Използване на междинници при ябълката, крушата и черешата 168

Използуване на препарата Сойл лайф като средство за увеличаване продуктивността на черешата 181

Изследване върху сушенето на черешови плодове в индустриалната тунелна сушилня 85

Изследване върху устойчивостта на някои местни овощни сортове на болести 107

Изследвания върху ембрионалното развитие на глоговата листозавивачка (Archips crataegana Hb.) 158

Изследвания върху цветообразуването при някои черешови сортове в Ръждавишкия район 108

Изследователска дейност по растителна защита 124,

Изучаване в питомник на семеначета от Дроганова жълта и отбрани махалебкови форми за подложки на вишнята 274

Изучаване върху доходността на черешовата култура в някои ТКЗС от Кюстендилски окръг 114

Изучаване върху растежа и плододаването на някои овощни видове на наклонени терени 115

Изучавания върху възможностите за коренообразуване на зелени резници от форми на махалебката (предварително съобщение) 190

Изучавания върху запасеността с хранителни вещества на плододаващи черешови насаждения по данни от химическия състав на листата 175

Изучване в питомник на семеначета от подбрани махалебкови форми за подложки на черешата 229

Изучвания върху самофертилността на отбрани черешови хибриди 334

ИК-М8(R) - нова подложка за череша и вишна 312,

ИК-М9 - нова подложка за череша 275

Икономическа ефективност на минералното торене на плододаващи черешови дървета 316

Икономическа ефективност на основните производствени фондове в черешовото производство в Кюстендилски окръг 179

Икономическа ефективност на производството на клонови и семенни подложки за някои овощни видове 299

Икономическа ефективност на производството на посадъчен материал от дървесни овощни видове 230

Икономическа ефективност на различни начини за поддържане на почвената повърхност в плододаващо черешово насаждение 332

Икономическа ефективност на черешовото производство в Кюстендилския овощарски район 170

Икономическа ефективност от минералното торене при плододаващите черешови дървета 291

Икономическа ефективност от производството на ябълкови, сливови, прасковени и черешови плодове в основните овощарски райони на страната 120

Икономически и организационни въпроси на черешовото производство 202

Индуцирана изменчивост при черешата 191

Интродукция и селекция на черешата 162

Какво е необходимо за подобряване на овощарството в Кюстендилска околия 96

Клонова селекция при овощните растения 149,

Коефициенти за изчисляване на площта на листата при някои черешови и вишневи сортове 192

Козерска - ценен черешов сорт 150

Конкретно според условията 231

Кореновата система на отбрани форми на махалебката в семенилище и в питомник 253

Коренообразуване и вкореняване на зрели резници от форми на махалебка в зависимост от съдържанието на въглехидрати в тях 211

Коренообразуване при зрели резници от праскова и махалебка 153

Костилкоплодовата листна оса [Neurotoma nemoralis L.] в България и борбата с нея 103

Кръвна въшка [Eriosoma lanigerum Hausm.] - разработка на нови начини и средства за борба с нея 100

Кръвна въшка и борбата с нея 87

Кръстосана несъвместимост между черешови сортове 283,

Култивиране на незрели хибридни ембриони от ранозреещи сортове череши в условия инвитро 306

Кюстендилска хрущялка 287

Лионска череша 67

Лясковска хръскавица 68

Махалебка 241

Мерки за подобрение и рационализиране на овощарството в Кюстендилско 56

Мизия 288

Морфологични и биологични особености на някои форми на Pr. Mahaleb 254

Мястото на България в световното производство и търговия на череши 339

Мястото на специалиста по растителна защита 134,

Най-подходящият момент за извършване зимно пръскане на овощните дървета 72

Напояване при черешата в България - състояние и тенденции 323

Напукване на черешови плодове 213

Напукването на черешовите плодове - причини и борбата с него 151

Нашето овощарство 62

Нов неприятел по черешата в България 235

Нов неприятел по черешата в Кюстендилска околия 95,

Нов патоген [Pseudomonas syringae] по черешата в Кюстендилски район 237

Новият сливов и черешов сортимент 111

Някои биологични и стопански качества и чувствителност към цилиндроспориоза (Coccomyces hiemalis) на десет черешови сорта 296

Някои биологични особености на мутантни форми от черешовите сортове Хеделфингенска и Дроганова жълта 193

Някои биологични особености на черешовата муха Rhagoletis cerasi L. (Diptera: Tripetidae) и възможнасти за разработване на икономически праг на вредност срещу нея 303

Някои въпроси на интензификацията на черешопроизводството у нас 180

Някои въпроси на технологията за създаване и отглеждане на насажденията 243

Някои въпроси на черешопроизводството в света и у нас и приносът на Институт по земеделие - Кюстендил за подобряване на черешовия сортимент в България 335

Някои неинфекциозни фактори и загиването на черешата 255,

Някои промени и тенденции в развитието на черешовото производство в Кюстендилски окръг 154

Някои резултати от използуването на експерименталния мутагенез при черешата 194

Някои резултати от първичното изучаване на 23 черешови сорта при условията на Кюстендилския район 185

Някои резултати от сортоизучаването при черешата в Кюстендилския район 336

Облъчване на зелени резници от черешови сортове с гама-лъчи 163

Общи черти на българското овощарство и неговите нужди 61

Овощарството в Югозападна България 71

Овощарството при планински и полупланински условия 325,

Опитът на челните ТКЗС в борбата за високи добиви от овощните култури 86

Определяне на подходящи срокове за тестиране на ИЛАР вируси при череша и вишня 321

Организация на територията на черешовите насаждения 195,

Основни въпроси на растителната защита в промишлените черешови и вишневи насаждения 160

Оцветяване на череши 167

Оценка и перспективи на нови черешови сортове 317,

Перспективи за развитие на овощарството в България 341,

По въпроса за "умората на почвата" в овощарството 152,

По въпроса за качеството на пръскането на овощните растения 117

Победа 289

Победа - нов български черешов сорт 140

Победа, Черна Конявска и Кюстендилска хрущялка - нови черешови сортове 130

Повреди на овощните плодове, причинени от метеорологични фактори 105

Повреди на плодни пъпки на черешови сортове от зимни студове през 1969 г. в Кюстендилския овощарски район 145

Повреди, реакция и възстановителна способност на черешови дървета, пострадали от градушка 310

Подем на овощарството в Кюстендилска околия 88,

Подложки за черешата 182

Подобрение в организацията на растителната защита 76,

Подреждане на овощните сортове в насажденията от растителнозащитна гледна точка 125

Помологично изучаване на черешовия сорт Бадачони (Badacsonyi orios, Бадачонска) 112

Помощта на Института по овощарство в Кюстендил за развитие на овощарството в Кюстендилски окръг 139

Поражения по черешовите плодове от черешовия хоботник (Rhinchites auratus Scop.) през 1946 год. и мерките, които трябва да се вземат против него през 1947 г. 74

Почвената умора при ябълка и череша в Кюстендилски район 263

Почвени и климатични изисквания на овощните видове 75,

Почвени и климатични условия за овощарството 58,

Предберитбени пръскания на овощните растения с фунгициди 127

Предпазване на овощните растения от късни пролетни студове чрез задимяване 79

Предпоставки за висока ефективност на растителнозащитните мероприятия в овощните насаждения 122

Пречистване на вируса на деформиращото прошарване по сливата, изолиран от череша, и получаване на антисерум 234

Пригодност на семеначетата от културни черешови сортове и дива череша като подложки за сортовете Хеделфингенска, Наполеон и Дроганова жълта 169

Примерни модели на черешови овощни градини, размер и ефективност на капиталните вложения 279

Принос към биологията на кафявопетнистата листозавивачка 138

Принос към проучванията върху биоекологията и прогнозата на костилкоплодовата листна оса (Neurotoma nemoralis L.) 189

Проjавуванье на вегетативните своjства на некои сорти и елитни хибриди цреши во текот на jувенилниот период 351

Прогноза за развитие на черешопроизводството в НРБ до 2000 година 173

Промишлени технологии при отглеждане на черешата 146,

Проучване възможностите на ин витро клониране на получени чрез ембриокултури черешови и вишневи семеначета 307

Проучване върху средствата и сроковете за борба срещу някои листозавивачки по овощните дървета 144

Проучване и запазване на дивата овощна растителност 70,

Проучване на някои растежни регулатори за намаляване напукването на черешовите плодове 327

Проучвания върху болестта жлебове по стъблото на видове от род Prunus 239

Проучвания върху влиянието на подложката върху напукването на плодовете на черешовия сорт Ван 328

Проучвания върху нови интродуцирани подложки присадени с черешовия сорт Ван през първите пет години от засаждането 330

Проучвания върху някои вирусни заболявания по черешата 198

Проучвания върху черешовото листно прошарване в България 240

Първият растително-защитен опит със самолет 217,

Разпределение на вируса на деформиращото прошарване по сливата (Prune dwarf virus) в черешови, вишневи и махалебкови дървета 250

Разпределение на сортовете в овощните насаждения от растително-защитна гледна точка 77

Разпространение на вируса на некротичните пръстеновидни петна и вируса на вджуджаването на сливата в една черешова градина 187

Растежни и продуктивни прояви на сортоподложкови комбинации при черешата през периода на пълно плододаване 276

Растежни и продуктивни прояви на черешовия сорт Бинг при различни системи за поддържане на почвата и норми на азотно торене 333

Растежни и репродуктивни прояви на вишневи сортове отглеждани на собствен корен и присадени върху махалебковата подложка ИК-М9 331

Растежни и репродуктивни прояви на сортоподложкови комбинации при черешата 269

Растителната защита и проблемите по опазване на околната среда 215

Растителнозащитни грижи за овощните дървета през неплодоносни години 118

Растителнозащитни проблеми на овощарството 128,

Реагиране на 13 сорта череши на вируса на черешовото листно прошарване 251

Реакция на черешови сортове към някои абиотични фактори 284

Резитба на черешата през периода на плододаване 278,

Резултати от азотното торене при черешата 203,

Резултати от една проверка 204

Резултати от изотопни изследвания върху азотното хранене и торенето на ябълката и черешата 262

Резултати от изследвания върху почвеното уморяване при ябълката и черешата 201

Резултати от изучавания върху самоплодността при черешата 271

Резултати от изучвания върху някои биологични и стопански качества на нови за Кюстендилския район черешови сортове 285

Резултати от изучвания върху съвместимостта между подложка и присадник при черешата в питомник 232

Резултати от интродукцията и селекцията на черешата, сортове, подходящи за промишлено отглеждане и някои техни химикотехнологични особености 164

Резултати от комбинативната селекция при черешата и крушата в Института по овощарство - Кюстендил 196

Резултати от отдалечена хибридизация на рода Prunus. т. Някои морфологични и биологични особености на хибриди между Prunus domestica L. и Armeniaca vulgaris Lam 141

Резултати от проучване върху чувствителността на някои черешови сортове към напукване на плодовете и гниене 329

Резултати от проучвания върху възможността за едновременна борба срещу болестите по черешата 322

Резултати от проучвания върху методите за прогноза при черешовата муха Rhagoletis cerasi L. /Diptera: Tripetidae/ 295

Резултати от сравнителното изучаване на сортоподложкови комбинации при черешата в условията на две резлични месторастения 277

Результаты селекции черешни в условиях Кюстендильского района, НРБ 345

Ремонт на овощните насаждения 89

Ролята на полезните насекоми и акарите за популационната численост на неприятелите по черешата във третирани и нетретирани с инсектициди насаждения 199

Ръждавичка белвица 97

Самоплодни сортове череши 227

Себестойност на продукцията от череши и влиянието на някои основни фактори върху равнището и 252

Селскостопанската авиация в борбата с болестите и неприятелите по овощните култури 126

Сортов състав, срок на получаване и технология за производство на екологично чисти овощни плодове за нуждите на екотуризма в Югозападна България 300

Сортовият състав на промишлените овощни градини от стопанско и биологическо гледище 63

Сортът [череши] Волско сърце 147

Сортът в овощарството от растителнозащитна гледна точка 129

Стерилността на швейцарските череши 55

Струпясване [Cladosporium carpophylum] - нова болест по костилковите у нас 106

Студоустойчивост на семенни и клонови подложки и на присадени върху тях черешови сортове 261

Схема за засаждане на овощната градина - предпоставка за намаляване употребата на пестициди 311

Съвременни начини на засаждане и формиране на промишлените черешови насаждения и прилагането на подходяща агротехника 159

Съдържание на азот и пепелни елементи в листата на сортоподложкови комбинации при черешата 293

Съдържание на хранителни елементи в листата на млади черешови дървета в зависимост от минeралното торене 268

Съдържание на хранителни елементи в листата на черешата 207

Създаване на устойчивост у вредните насекоми и акари спрямо химични средства 161

Състояние и някои проблеми на овощарството в България 340

Състояние и перспективи на овощарството в Кюстендилския район 281

Състояние и перспективи на производствената и научноизследователската дейност при черешата и вишнята в България 157

Състояние и проблеми на производството на череши 244,

Състояние на черешопроизводството и възможности за отглеждане на културата в планинските и полуплнинските райони на страната 308

Състояние, проблеми и мерки за по-нататъшното разширяване на дейността в областта на растителните ресурси с оглед използуването им при селекцията на черешата 209

Тестиране на почви от черешови градини във връзка с почвеното уморяване 208

Тестиране на черешови и вишневи сортове за вируси 259,

Унаследяване на някои помологични и биологични особености на черешови сортове и хибриди в F1 [II] 245

Унаследяване на някои помологични и биологични особености на черешови сортове и хибриди в F1 [I] 246

Унаследяване на някои признаци и свойства на сортовете Ръждавичка белвица, Наполеон, Румънка, Дроганова жълта и Ранна от Вил в първо хибридно поколение (F 1) 119

Унгарски груби листа по черешата и жълта нерватура по листата на вишнята 166

Ускорен метод за производство на черешов посадъчен материал 212

Условия и правила за пръскане на овощните растения с химически средства 78

Устойчивост към напукване на плодовете при някои черешови сортове 301

Устойчивост на махалебката на асфикция 226,

Устойчивост на млади черешови и вишневи дървета на зимни мразове в зависимост от минералното хранене 258

Хеделфинска (Хеделфингенска) череша 82

Хермерсдорфска - перспективен черешов сорт 136,

Хермерсдорфска, Бинг, Ван, Ламберт и Козерска - перспективните черешови сортове 142

Химически състав на плодове от сортоподложкови комбинации при черешата 294

Химичният метод за борба с болестите и неприятелите по овощните растения 135

Цилиндроспориозата - нова болест по черешата и вишнята 148

Череша 123, 247, 313, 98

Череша и вишна 342

Череша и вишня 248

Череши 324

Черешовата култура в Кюстендилския овощарски район 84,

Черешовата култура в Кюстендилско 59

Черешовата муха и борбата с нея 104

Черешовата муха от икономично и биологично гледище 64,

Черешови сортове 99

Черешовият сорт Ламберт 137

Черешовият сорт Наполеон 69

Черешовият сорт Пловдивска ранна (Италиянка) 92,

Черешовият сорт Сам 218

Черешовият сортимент и производството на черешови плодове в Кюстендилски окръг 178

Черешово-вишневият пояс АПК "Струма" - Кюстендил 165,

Черна Конявска 290

Черна Конявска - нов черешов сорт 113

Чист от вируси посадъчен материал от череши и вишни 225,

Чувствителност на плодовете на черешата към напукване 219

Чувствителност на сортове череши и сорто-подложкови комбинации към Pseudomonas syringae 238

Чуждото опрашване при овощните дървета 54

Comparison of integrated and conventional plant protection of cherry orchards 357

Еffect of the floor management systems on the content of phosphorus in the soil and cherry trees 358

Embryo Culture of Hibrid Material from Earli Cherry Varieties 350

Growth and productivity of 'Van' sweet cherry under different soil management systems 361

Improved orchard management systems for sweet cherry production 362

Influence of the root type on the fruit quality of three sour cherry cultivars 355

Integrated Plant Protection in Cherry Orchards of Kyustendil Region, Bulgaria 352

Metoths and some results of our breeding activity 356,

New self-fertility sweet cherry hybrids at the Institute for Agriculture - Kyustendil 349

Results of the study of new sweet cherry cultivars and elites in Kyustendil region, Bulgaria 359

Some biological properties of new sweet cherry cultivars in Bulgaria and their susceptibility to Blumeriella jaapii 353

Some results with sweet cherry breeding in the District of Kjustendil, Bulgaria 347

Sweet cherry production in Bulgaria 360

Uden Obstbau in Bulgarien 343

Yield loss caused by fungi rot on sweet cherry in Kyustendil region, Bulgaria 354,