Хабилитационни трудове и дисертации

1970

1.  Колев, Кольо. Проучвания върху морфологията и биологията на някои видове от сем. Tortricidae по овощните дървета и средства за борба с тях : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Кольо Колев; Науч. р-л кссн. проф. Ст. Григоров. - Кюстендил, 1970

1974

2. Миленков, Методий. Индуцированный мутагенез у черешни : Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук / Методий Миленков; Науч. рук. Дмитрий Петров; Рец. Вера Хвостова, Иван Леонов, Владимир Лизнев. - Новосибирск, 1974. - 140 с. : с табл., рис., фотогр.

1977

3. Георгиев, Васил. Резултати от селекцията на черешата /Prunus avium/ и крушата /Pirus communis/ при условията на Кюстендилския район : Хабилитационен труд за присъждане на научно звание ст.н.с. I ст. / Васил Георгиев; Рец. ст.н.с. I ст. д-р Андрей Петров, проф. Славко Топчийски, ст.н.с. I ст. здсс Борис Миланов, ст.н.с. I ст. ксн Васил Василев. - Кюстендил, 1977. - 246 с.

1981

4.    Колева, Анна. Проучване на Pr. Mahaleb L. в Кюстендилския район и отбор на ценни форми за подложки на черешата : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Анна Колева; Науч. р-л ст.н.с. I ст. Димитър Трачев; Рец. ст.н.с. I ст. дсн Недю Недев, доц. д-р Никола Димов. - Кюстендил, 1981. - 156 с.

1985

5.   Георгиев, Васил. Резултати от интродукцията, сортоизучаването и селекцията на черешата (Prunus avium) при условията на Кюстендилския район : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор на науките" / Васил Георгиев. - Кюстендил, 1985

2000

6.  Средков, Иван. Биологични и екологични основи на борбата срещу черешовата муха Rhagoletis cerasi L. (Diptera: Tephritidae) : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Иван Средков; Консулт. ст.н.с. д-р Венелин Пелов; Рец. проф. Добри Буров, ст.н.с. д-р Никола Генчев. - Кюстендил, 2000. - 120 с.

7.   Христов, Николай. Проучвания върху някои биологични и стопански качества на нови за Кюстендилския район черешови сортове : Дисертация за присъждане на образователна и научна степен "Доктор" / Николай Христов ; Рец. ст.н.с. д-р Райна Бойчева, ст.н.с. д-р Анна Колева. - Кюстендил, 2000. - 139 с.

2007

8.   Боровинова, Мария. Икономически важни гъбни болести по ябълка и череша и техния контрол при интегрирано плодопроизводство : Хабилитационен труд за присъждане на научно звание ст.н.с. I ст. / Мария Боровинова; Рец. проф. дсн Стойчо Каров, проф. дсн Борис Наков, ст.н.с. I ст. дсн Асен Димов. - Кюстендил, 2007. - 273 с.